epaper
 
@ûRò K^¥û 20 \ò^, 1423 iûf bûM- 86 iõLýû-274
MêGUûcûfûùe _ûjûWÿ ]iò céZê¥iõL¥û 131Kê aé¡ò, 300 ^òùLûR ! ùMûcìZâ ùaûZf còkòaûeê ^ê¥Ròfûùe bûeZúd cjòkû \òZ ! ÊûiÚ¥ùe C^ÜZò; \êA\ò^ùe ùRf¨Kê ù`eòùa A¦âûYú ! ùcû\ò aògße 13Zc _âbûagûkú a¥qò ! Rû¹ê-Kûgàúeùe \êA cûi _ûAñ ùMûcûõi aòKâò C_eê KUKYû jUòfû ! ÊúKéZò_âû¯ ùcWòKûf KùfRKê iÚû^û«eòZ ùjùa iðûe eûRû ùcWòKûf KùfRe 124 QûZâQûZâú ! ^ì@û gòlûahðeê IWÿògû @û\gð aò\¥ûkd ! ùR¥ûZòaòjûe QûZâiõi\ ^òaðûP^; ^ûcûu^Kê ù^A \êA @ûgûdúùMûÂú cêjûñcêjó ! aòiòiò@ûA KcòUòeê @ù\ß÷Z cù^ûjeu AÉ`û ! aò^ê cuWÿ Uâ`ò 19 ahðeê Kc¨ \ò^òKò@û; awkûKê jeûAfû IWÿògû ! @ûiò`¨uê 5 IßòùKU; _ûKòÉû^ iòeòR aòRdú ! aòiòiò@ûAKê iê_âòcùKûUðu ^òù\ðg: gâú^òaûi^u _âiwùe ^òùR ^ò¿©òò ^ò@ !

@ûgßò^ 14 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l ^acú

Oct 06, 2015 Updated 10:59 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
]^lZe fW _K
 • eaae
 • R^jia

  _òfûu _û\Kê iêelû còkòa
  Lêiòùe jiòùa _òfû,
  @[ð iûRòa^ò aû]K Zûjûuê
  _Xÿûùe ùja^ò Xòfû ö
  ‘icûR’ Lêf^Lêfäû,
  @bò^a ù~Cñ _âdûi KeòQò
  iûeû IWÿògûùe jûfäû ö

  Classified
   
   
      `ùUû M¥ûùfeò
  eaae
  83 Photo(s)
  @*kK
  882 Photo(s)
   
  RZd
  256 Photo(s)
  ije
  395 Photo(s)
   
  KW
  59 Photo(s)
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.