epaper
 
@ûRò KKðU 17 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-210
Gc¨GP¨ 370e bMÜûaùgh Vûa ! iõi\ùe @PkûaiÚû \ìe fûMò ùiûcaûe iað\kúd ùa÷VK ! @ûù¦ûk^Kûeú G`¨Uò@ûA@ûA QûZâQûZâúuê ùbUòùf eûjêk ! Zûfòaû^e ^ì@û cêLô@û: c^iêe ! a¥û_c¨: Zò^ò i¯ûjùe Z\«bûe MâjY KeòaûKê iòaò@ûAKê ^òù\ðg ! Kfûcu iµ©òe ùKøYiò iìP^û ^ûjó ! ùZf @_cògâY VùKA: IWÿògûe 7 ù_ùUâûf _µ fûAùi^è e ! bòRòfû^è Rûfùe RMZ_êe [û^û GGi¨@ûA ! iê@ûe-_ìRû_û aòaû\, ùbûM aòk´ ! @kKû _û aò@ûAGi¨ WòRò ! RòGi¨Uò ia¨KcòUò ùa÷VK 5ùe ! `êfaûYú KòW¨^ú KòYû cûcfû; 5 Mòe`, 3 RYuê ùRf¨ ! ùaRòõùe 2022 gúZKûkú^ @fòµòK¨i ! @Rêð^ _êeÄûe MâjYKùf @gßò^ ! ùUûKòI a¥ûW¨cò<^ùe aògßRòZuê Êð ! 4[ð ùUÁeê @ûei^¨ aû\¨ ! `êU¨afe aûaûRò ùaùjeûu _eùfûK ! ùÆûUðifM¨@^ KâúWÿû_ZòâKû Cù^àûPòZ ! gâûaY 11 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l \ßòZúdû
Aug 02, 2015 Updated 02:08 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
cAe MYg _R _A c Z@ee ^cM KeMe
 • eaae
 • R^jia

  _ê^½ Kcòfû ù_ùUâûf, WòùRf
  Kcòfû a@i bWÿû,
  UâK¨ @ûC U¥ûKèò Kò«ê ^ gêY«ò
  ùjCQ«ò jûc¨aWÿûö
  ù[ûWÿ, aXÿò @ûC LWÿû,
  ieKûe ~\ò ibòuê RMù«
  \e Kò jê@«û PXÿû !!

  Classified
   
   
      `ùUû M¥ûùfeò
  eaae
  83 Photo(s)
  @*kK
  881 Photo(s)
   
  RZd
  256 Photo(s)
  ije
  395 Photo(s)
   
  KW
  59 Photo(s)
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.