epaper
 
@ûRò iòõj 13 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-236
Kfûcu ^ûcùe ùja JewùRa¨ ùeûW ! ùi^û @bò~û^ùe 7 ^ûMû @ûZuaû\ú ^òjZ ! cûUò @ZWÿû ]iò 12 céZ ! ^òcðûY ùja 20 cùWf¨ ai¨Áû ! iûe[ôu ijù~ûMú geZ _ûZâ Mòe` ! ùaâûK¨i^¨ A^¨`âûe cêL¥ Mòe` ! Gi¨UòG`¨Ie @ûA^@cû^¥ @ûù¦ûk^; 3MêeêZe, gZû]òK gòlK Mòe` ! Aò@û^ @ûAWf Rê^òde ùgâ 5RYu c¤ùe @^^¥û ! iòGRò eòù_ûUð; MYgòlû aòbûMùe 12gj ùKûUò @_a¥d ! ùciò ùgâ dêG`û `êUafe ! gâú^òaûi^¨u C_iÚòZò ù~ûMêñ aòiòiò@ûA ùa÷VK aûZòf ! ùiù_Ö´e 2eê IWÿògû iÜëKe _âòcòde fòM¨ ! 5c ùMc Wâ eLôùf @û^¦ ! @ûRòVûeê gêùb¦ê iàûeKú KUK Äêf jKò ! bûeZ G ùUÁ iòeòR RòZòfû !

bû\âa 7 \ò^, 1937 gKû±, _ì‰òðcû

Aug 29, 2015 Updated 02:23 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
cAe MYg _R _A c Z@ee ^cM KeMe
 • eaae
 • R^jia

  aòPòZâ NUYû NùU IWÿògûùe
  aò^û aòùeû]ùe PûfòQò ibû,
  iùZKò fûMêQò fûŠò@û cêŠùe
  cfäú`êùf iRû ùjûAQò Mbû !
  aûaû ùe aûaû,
  MYZª GVò UòUòKûeò cûùe
  KûjûKê KûjóKò Kòi Kjòaû ?

  Classified
   
   
      `ùUû M¥ûùfeò
  eaae
  83 Photo(s)
  @*kK
  881 Photo(s)
   
  RZd
  256 Photo(s)
  ije
  395 Photo(s)
   
  KW
  59 Photo(s)
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.