epaper
 
@ûRò cò[ê^ 19 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-180
c\âûiûùe MYòZ, aòmû^ _Xû^Mùf Äêf cû^¥Zû còkòa^ò ! Rûf¨WòMâú _ûAñ Kû~ð¥û^êÂû^ bd, 1400 gòlKu AÉ`û ! û_¨ ieKûeu aòmû_^ a¥d aeû\ 526ùKûUò Uuû ! aòPûe_Zòu PòKòû Lyð jòiûa ù\aûKê c^ûKùf iê_òâcùKûUð ! gòlû _âcûY_Zâ aòaû\ùe @ûCRùY @û_¨ aò]ûdK ! ]cðNUùe 4500 Wûqe ! ùNûhYûùe @UKòQò \ßòZúd Kéhò aògßaò\¥ûkd ! Cfòaêeê LYò cjû\ê^ðúZò; \ú_K I cû^iu Rûcò^ Nê*ôfû ! G`¨iò@ûA C_ùe _WÿòejòQò 686ùKûUò Uuû ! gòlûe aòKûg _ûAñ _*ûdZ jûZKê ~òa lcZû ! 3d eûCùe cùe, KßòùUûbû, IßR¨^ò@ûKò ! Kûùfðûi \òfäú WûG^ûùcûR¨ ùKûP¨ ! Aõf ùUÁ \k ùNûhòZ ! aûõfûù\g Uò20 \kKê ù`eòùf MûRò ! 5eê `ûI cjòkû `êU¨af fòM¨ ! @ûhûXÿ 12 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l _âZò_\û
Jul 03, 2015 Updated 16:18 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
eR iMjkde a\~ Mfe
 • eaae
 • R^jia

  Kcò Kcò ~ûG a@ie bWÿû
  @ag¥ _Aùi, _Aùi;
  \@g, ùKûWÿòG Kcòfû ùakKê
  fûMò~ûA_ûùe aeùh !
  ieKûeue Jeùi,
  R^àò[ôaû Gjò ^ì@û a¥aiÚûùe
  _ûùi¬e @]û ùaùjûùi ö

  Classified
   
   
      `ùUû M¥ûùfeò
  eaae
  83 Photo(s)
  @*kK
  880 Photo(s)
   
  RZd
  255 Photo(s)
  ije
  394 Photo(s)
   
  KW
  59 Photo(s)
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.