epaper
 
@ûRò ]^ê 11 \ò^, 1422 iûf bûM- 85 iõLýû-352
aûRù_dúuê ùbUòùf ùcû\ò ! _ûKòÉû^e _êYò @ÈaòeZò Cfäx^ ! Kù_ðûùeU Kµû^úuVûeê 90% Pû¦û _ûAQ«ò eûRù^÷ZòK \k ! _eòaûe ij _òùKù\Lôùf i¬d ! \òfäúùe N^ KêjêWÿò: 100 aòcû^, 90 ùUâ^¨ PkûPk aû]û_âû¯ ! a¡òðZ _ûeògâcòK _ûC^ûjû«ò iaðgòlûe 1264KcðPûeú ! ùMû_a§ê ba^ùe Aò@û UêùW iµû\K @õgêcû^ ZòIßûeú ! gâúKû«u cû^¥Zû 4Kê aé¡ò ! eûùKg eûR¥ iÜëKe Pµò@û^ ! eûR¥Éeúd Mâûcû*k KâúWÿû @ûe¸ ! RûZúd KâúWÿû _ûAñ 10 IWÿò@û iêUeu ù~ûM¥Zû @Rð^ ! MWð^ bûeZúd KâòùKU \ke c^É©ßaòZ¨ ! 3000 eêh _âZòù~ûMúu ùWû_¨ ^cê^û iõMéjúZ ! ù_øh 5 \ò^, 1936 gKû±, gêKæ_l _*cú
Dec 26, 2014 Updated 10:54 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
aW\^ @aiee _eeK gbz RYCQ \A ~aZ
 • eaae
 • R^jia

  ù_ùUâûf-WòùRf \e Kcê[ôfû
  ùfûùK ùjC[ôùf Lêiò,
  ù\LôfûùakKê eûR¥ ieKûe
  ‘bûU¨’ @È ù\ùf ùViò ö
  @ûC ùja^ûjó jiò,
  ùZfùe _Aùi aXÿòfû cûZâùK
  ai¨, UâK¨ ù^ùa ùgûhò...!

  Classified
   
   
      `ùUû M¥ûùfeò
  eaae
  77 Photo(s)
  @*kK
  843 Photo(s)
   
  RZd
  246 Photo(s)
  ije
  363 Photo(s)
   
  KW
  57 Photo(s)
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.