epaper
 

@ûRò cú^ 19 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-89

aêjûeú ^ûAùReò@ûe ^ì@û eûÁâ_Zò ! `¥ûKÖâòùe Kûc Keê[ôùf, Gùa Pú^e iaêVê ]^ú cjòkû ! bïY jZ¥û cûcfû: bûeZúd cìk @ûùceòKúd cjòkûuê 20 ahð ùRf¨ ! iê_e ]^ú ZûfòKûùe bûeZe 7 ije ! eûc^acúùe iûAaûaûuê 4 ùKûUòeê D¡ßð \û^ ! cûe^ _eòaûee 742 ùKûUò Uuûe iµ©ò ùKûeK Kfû AWò ! @KðùlZâùe a^~ûM ~ûZâú ! _âZò Ròfûùe ùLûfòa cû^a PûfûY ^òùeû] ùK¦â: WòRò ! i`k ùjûA_ûeê^ò iaðgòlû fl¥ ! aògß cjòkû ùPi¨: ùicòùe jûeòKû _eûÉ ! KâòùKU¨eê còf¨iu @aie ! c¥ûK¨Kfc ^ê¥Ròfûe ùgâ KâòùKUe ! ùe÷^û-_âòduûu ^òað§ iµ^Ü; 3ùe aòaûj ! G_âòf 7ùe @ûA_òGfe C\¨NûU^ú Ca ! ÁûKð @ûA_òGfe _â[c ùKùZK c¥ûP ùLkòùa^ò ! ùP÷Zâ 12 \ò^, 1936 gKû±, gêKæ_l Zâùdû\gú
Apr 02, 2015 Updated 10:56 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
cwklZ @bcL a^~M ~Z
 • eaae
 • R^jia

  _â]û^cªúu IWÿògû MÉeê
  còkòfû ùMûUòG iù¦g,
  eûR¥ ^ Keòùf ùK¦âKê iù_ûUð
  ùja^ûjó KòQò aòKûg !
  ùKûWÿòG RûMûùe _Pûg,
  còkòaûKê ùjùf ^AñaûKê ùja
  _âMZò aò ùja SKûi !!

  Classified
   
   
      `ùUû M¥ûùfeò
  eaae
  81 Photo(s)
  @*kK
  868 Photo(s)
   
  RZd
  250 Photo(s)
  ije
  383 Photo(s)
   
  KW
  59 Photo(s)
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.