epaper
 

@ûRò aéh 12 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-142

ù^ûùaf _êeÄûe aòùRZû aògòÁ MYòZm R^¨ ^ûi¨ue \êNðUYûùe céZê¥ ! 31ùe ùcû\òu c^¨ Kò aûZ¨ ! \ûC\, jû`òR I fLbòe iµ©ò aûR¥û¯ _ûAñ bûeZe \ûaò ! iõi\ùe iõL¥û MeòÂZû còkòùf 370 ]ûeû Cùz\ Keû~òa: aòùR_ò ! bêaù^gßeùe AGi¨@ûAiòe iê_e ùÆiò@ûfòUò WûqeLû^û ! NìðòSWÿùe C_êWÿòfû UûIßûe ! RûZúd ia¨Rê^òde aûkK jKò: jeòdûYûKê jeûA IWÿògû KâcûMZ 5 [e Pµò@û^ ! ù`â* I_^ @ûe¸; \ßòZúd eûCùe ù`ùWee I jûùf_¨ ! RûZúd ia¨Rê^òde aûkòKû `êU¨af; dûYûKê jeûA còùRûeûc Pµò@û^ ! ùR¥Â 5 \ò^, 1937 gKû±, gêKæ_l @Ácú
May 26, 2015 Updated 01:54 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
eR iMjkde a\~ Mfe
 • eaae
 • R^jia

  ù~CñVò gògêuê ùPu \ò@û~ûG
  ù~CñVò _êfòi jêG Mòe`,
  ùijò eûARùe Zûkù`ûUKû aò
  `êUòùf fûMA `êUêQò ùZû_ ö
  _ê@Kê _Pûùe ^òRe aû_,
  GA eûARùe R^c ùjaûUû
  ùKùZ _êY¥ @ûC ùKùZ ù~ _û_ !!

  Classified
   
   
      `ùUû M¥ûùfeò
  eaae
  83 Photo(s)
  @*kK
  880 Photo(s)
   
  RZd
  255 Photo(s)
  ije
  394 Photo(s)
   
  KW
  59 Photo(s)
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.