epaper
 

@ûRò ùch 5 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-105

bûeZùe 1500 ùKûUò _ê¬ò ^òùag Keòa `KèIßûM^ ! @ûfc ic[ð^ùe aûjûeòfû @ûZuaû\ú idò\ ! _ûKòÉû^e _ìaðZ^ eûÁâ_Zò @iò` @fú Rðûeúuê ic^ ! @ûiûcùe bìcòKµ ! @ûMâûe iêfb ùgøPûkdùe aòùÇûeY, 2 céZ ! ùKReòIßûfu aòùeû]ùe\êA cû^jû^ò cûcfûe gêYûYò iÚMòZ ! iûe\û \ê^ðúZò: cûZwu aòùeû]ùe @bòù~ûM`\ð ! a¥ûu LûZû I aòù\g MÉe iìP^û ù\ùa UòKi\ûZû ! _ìaðZ^ cªú @û^¦ @ûPû~ð¥u _eùfûK ! ajê PyòðZ iêKò¦û ^ûaûkòKû akû}ûe cûcfû; @ûiûcúKê 30ahð ùRf, 30 jRûe ùRûeòcû^û ! Giò@û-Iiò^ò@û Mî_¨ 2 `ûA^ûfùe bûeZ ! ^úeR Kêcûe aòiòiò@ûA \ê^ðúZò ^òaûeY aòbûMe _ea©ðú cêL¥ ! ùc 1eê KUK Ròfû iò^òde I Rê^òde ùPi¨ ! @ûA_òGf ÆU¨ `òKèòõ cûcfû; Z\« _âKâòdûùe iòaò@ûA Gi¨_ò aòùaK iûcòf ! ùP÷Zâ 28 \ò^, 1937 gKû±, ùa÷gûL @cûaûi¥û
Apr 18, 2015 Updated 10:48 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
Ue
 • eaae
 • R^jia

  eûjêk Mû§òu _òK¨^òK¨ ùgh
  @ûZàjeû Kwùei,
  Iaûcû Kjòùf ùcû\ò jó aòKûg
  Keòùa bûeZ ù\g ö
  IWÿògûe @aùiûi,
  GVKûe ù^Zû ibòGñ icû^
  cûLê^û aò ùcûùWÿ ^òg !

  Classified
   
   
      `ùUû M¥ûùfeò
  eaae
  83 Photo(s)
  @*kK
  872 Photo(s)
   
  RZd
  252 Photo(s)
  ije
  388 Photo(s)
   
  KW
  59 Photo(s)
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.