@ûRò ùch 9 \ò^, 1424 iûf bûM- 88 iõLýû- 109

- ùiû^ò@ûuê ùbUòùf ^úZúg; cjûùc< _ûAñ @ûùfûP^û û cêfûdcu C_ùe 4fl Uuûe aò\ê¥Z¨ aòf¨ aûKò û RûKòeu aòùeû]ùe Mòe` _eIßû^û û Kûe¨ PXÿûA \êARYuê cûeòfû Äêf QûZâ û IWÿògû ùcWòKûf ùiaû K¥ûWe _ê^aòð^¥ûi; aXÿòfû 1330 _\ û ùMwêUò@ûùe @MÜòKû: RùY céZ û _eúlûLûZû cìf¥ûd^ ùaùk ùcûaûAf c^û û IWÿògûKê 48855 Ne ùK¦â ù\a 2108 ùKûUò û iò§ê, iûA^û I iûA _âYòZu cû^¥Zû aé¡ò û PûA^û Mâûñ_âò ùMûf¨W a¥ûWcò<^; Kg¥_ I jhðòf _âòKßûUðeùe _eûÉ û `â* I_^ùe iûeûù_ûbûuê IßûAfØ KûWð _â\û^ _âiw^ò¿©ò ùc 15ùe û ù]û^òu aòùeû]ùe ù`øR\ûeú cûcfû iê_âòcùKûUðùe LûeR û -

ùa÷gûL 2 \ò^, 1939 gKû±, Ké¾_l GKû\gú

Apr 21, 2017 Updated 11:24 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
Rk @^hYe Zh Me
R^jia

^ûfòaZò _eò ^ûfò_ûYò ~\ò
ùcû\ò Keòù\ùa a¦,
@gú _eùi< Kcòa ù\geê
cûA_òcû^u Kû¦ ö
Kcòa ici¥û, \ߦß;
eûRÊ @ûkùe gêõNòaû^ò @ûC
ù\gú, aòù\gúe M§ !!

Classified
 
 
 RMZ_e K_ei^ aue ia@A PXC
  

 
60RYu ^ñûùe cûcfû
bêaù^gße, 16û2 (^ò._â): RMZ_êeiÚòZ Kù_ðûùei^¨ a¥ûue _âûd 4 ùKûUòe VùKA NUYûùe iòaò@ûA Mêeêaûe Z^ûN^û @ûe¸ KeòQòö iòaò@ûA Gi¨_ò eûRúa e¬^u ù^ZéZßùe A^èù_KÖe Gc¨ ùK \ûi I @^¥cû^uê ù^A GK Uòc¨ Mêeêaûe @_eûjÜùe Kù_ðûùei^¨ a¥ûuKê ~ûA Gjò EY Rûfò@ûZò cûcfûe Z\« @ûe¸ KeòQòö a¥ûue KòQò KûMR_Zâ iòaò@ûA RaZ Keò @ûYò[òaû RYû_WòQòö 2015eê cûcfû eêRê Keò[òaû iòaò@ûA Lêa¨gúNâ Gjò cûcfûe @bòù~ûM `\ð \ûLf KeòaûKê ~ûCQò ùaûfò iòaò@ûA Gi¨_ò iìP^û ù\AQ«òö
@bòù~ûMeê RYû_WòQò, 2014-15 ahðùe Kù_ðûùei^¨ a¥ûu _leê ùMûÂú EY @ûKûeùe 80 RYuê _âûd 4 ùKûUò Uuû _â\û^ Keû~ûA[òfûö ùjùf _ea©ðú icdùe Gjò EY _eòùgû] ùjûA ^ [òfûö \úNð \ò^ ùja EY Lòfû_ò ù~ûMêñ a¥ûue @YKû~ð¥Kûeú _ê¬ò _eòcûY aXÿò~ûA[òfûö ùZYê a¥ûu _leê Gù^A iòaò@ûA ^òKUùe 2015ùe GK @bòù~ûM Keû~ûA[òfûö ù~Cñ 80 RY a¥aiûdúuê EY _â\û^ Keû~ûA[òfûö Z^à]¥eê @]òKûõg a¥aiûdú ^òR ù\ûK^ ^ûc Gaõ ù\ûKû^e VòKYû a\kûA EY @ûùa\^ Keò[òaû Z\« ùaùk RYû_WòQòö
2015ùe Gjò Rûfò@ûZò Keò a¥ûu EY Lòfû_e iòaò@ûA Z\« @ûe¸ ùjûA[òaû RYû_Wòaûeê _âûd 20 RY a¥aiûdú ùicû^u EY @[ð _eòùgû] Keò ù\A[òùfö G_~𥫠60 RY a¥ûu EY Lòfû_ò ejòQ«òö Gjò EY Lòfû_òu c]¥ùe KUKe 45 RY a¥aiûdú ejò[òaû ùaùk RMZ_êee 13 RY I ùPø\ßûee 2 RY lê\â a¥aiûdú ejòQ«òö EY MâjúZûcûù^ ùicû^uê lê\â a¥aiûdú ùaûfò \gðûA fl fl Uuû EY ù^A[òùfö KòQò a¥aiûdú 10fl _~𥫠EY ù^A[òaû c]¥ RYû_WòQòö iòaò@ûA @^ê]¥û^eê RYû_WòQò KòQò FYMâjúZûu ^ûcùe ùfûK ^ûjû«òö Lêa¨gúNâ Lòfû_òcû^uê Mòe` Keû~òa ùaûfò iòaò@ûA _leê Kêjû~ûAQò ö
  
  
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.