@ûRò cKe 7 \ò^, 1424 iûf bûM- 88 iõLýû- 20

- @«RðûZúd -: ùjûùUf C_ùe ae` @ZWÿû ]iò 30céZ û RûZúd -: iêelûKcðúu Mêkòùe fÄe Kcûe céZ û iû]ûeYZª \òaiùe CWÿòa ùZRi¨ ! Kû^_êe ùek \êNðUYû _Qùe @ûAGi¨@ûA û @û*kòK -: aòùRWòeê Zò^ò ajòÃéZ; @ùgûK aeúe ~êa ibû_Zò û KêjêWÿò i¸ûa^û û aeòÂ @ûAG`Gi¨uê _ù\û^ÜZò,a\kò û KâúWÿû -: ùRûùKûbòK¨ _eûÉ; 3d eûCùe ùiùe^û I eûI^òK¨ û iàò[¨u @_eûRòZ gZK; @ùÁâfò@û aòRdú û @û«üaògßaò\¥ûkd KâòùKU: C}k fòM¨ Pµò@û^ û -

ù_øh 30 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l @Ácú

Jan 20, 2017 Updated 11:21 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
aX@Y Rfe KKe a
R^jia

‘gùj’ Kfû _ùe IWÿògû cûUòùe
‘~êaò’u @ûLôe fêj,
ùMûùU K[û Lûfò Kjò ù\AMfû
‘ù]÷~ð¥ ]e, iêLô jê@ö’
AõfŠaûfûu cêjñ,
gêLôMfû @ûRò aûeaûUúVûùe
cûeò ùPøKû @ûC Q@ö

Classified
 
 
 eg fMA QZu @ZjZ
  

 
jûUWÿòjò, 10û1(^ò._â): jûUWÿòjò aäKe ^¦ò_\û [û^û ùPûeMWÿò@û Mâûce eûRê iûjêu _ê@ eaò¦â (15) ùiûcaûe eûZòùe egò fMûA @ûZàjZýû KeòQ«òö  iìP^û^ê~ûdú 9c ùgâYú QûZâ eaò¦âuê _ûV_Xÿû _ûAñ _eòaûe ùfûùK ZûMò\ Keòaûeê ùi cû^iòK bûeiûcý jeûA Ne aûWÿòùe [ôaû GK MQùe egò fMûA @ûZàjZ¥û Keò[ôùfö cwkaûe iKûùk eaò¦âu Sêf«û céZù\j C¡ûe Keû~ûA[ôfûö ^¦ò_\û _êfòi céZù\j RaZ Keòaû ijòZ aýaùz\ _ûAñ _VûA ù\A GK @_céZê¥ cûcfû eêRê Keò Z\« PkûAQòö
  
  
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.