Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò cú^ 18 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-88

aògße @Ác aò_{^K eûÁâ _ûKòÉû^ ! iòMûùeU _¥ûùKU C_ùe aWÿ PòZâ ùPZûa^ú Qû_òaû ^ò¿©ò Nê*ôfû ! ^eiòõj eûIu icû]ô ^òcðûY Keòùa ùcû\ò ieKûe ! cêjñûcêjó ]KÑûeê a©ðòfû \êA aòcû^ ! 18 aWÿ UòKi VKu ^ûc _âKûg ! aòRêkò \eaé¡ò _âZòaû\ùe @ûù¦ûk^; 300 Mòe` ! aòGW¨, Gc¨GW¨ ^ûcùfLû _âùagòKû ùc17ùe, KûC^¨ùifòõ Rê^¨ 10eê ! aò·e_Zò aògß^û[ cjû_ûZâu @aie ! RM^Üû[ c¦òeKê 5ùKûUò Uuû ^aKùkae ijûdZû ! 2eê aXÿòa Zû_cûZâû ! ]ûIß^u cû^¥Zû 6Kê aé¡ò ! cò@ûcò cûÁið KßûUðeùe ùiùe^û I bò^i ! @ûRòVûeê @û«üeûR¥ ùUß<ò20 iê_e fòM¨; cê´A ij IWÿògûe _â[c c¥ûP¨ ! Rê^¨ _â[c i¯ûjeê `ûI _â[c WòbòR^¨ `êU¨af fòM¨ ! ùP÷Zâ 11 \ò^, 1936 gKû±, gêKæ_l \ßû\gú
Apr 01, 2015 Updated 10:55 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
cwklZ @bcL a^~M ~Z
 • eaae
 • R^jia

  Rd Rd Rd IWÿògû \òai
  IWÿò@û bûhûUû CWÿûCQò ùjûi ö
  ù^Zû, @`òie Gùa aò @ùgh
  a¥ajûe gòLê ^ûjû«ò aòùgh ö
  KûjûKê aû ù\aû ù\ûh (!)
  K_ûkùe Ke cûeòaû ùKak
  còùQ ùcûWÿò ùcûWÿò ^òg..ö

  Classified
   
   
  'The Samaja', the synonym of news papers in Odisha -  a mass circulated and widely read Odiya daily has completed ‘Ninety Five’ years of its glorious publication. Founded in 1919 by a great visionary, nationalist and freedom fighter, Utkalamani  Pandit  Gopabandhu Das, 'The Samaja' stands for high standards of accuracy, authenticity and the core value of journalism.

  Over the years, it has slowly transformed itself into an institution. In the annals of the post independence era, the role of ‘The Samaja’ has been instrumental in awakening the social values and contributing in the nation building process. In the year 2007, 'The Samaja' won the prestigious 'ILNA' award as the best Nationalist Newspaper by the Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh. Now, it has a readership of around Sixteen lakh having a daily circulation of nearing three lakh fifty thousand and publishing from eight places having live editions as Bhubaneswar, Berhampur, Balasore, Cuttack,  Kolkata, Rourkela, Sambalpur and Vizag  spreading across three States - Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal.


  ‘The Samaja’, is owned and managed by ‘Servants of the People Society’ (Lok Sevak Mandal), New Delhi, a trust founded by all time legend Punjab Keshri Lala Lajpat Rai. The association of many a luminaries in course of time has enriched ‘The Samaja’. The profound and enormous contribution of  Punjab Keshri Lala Lajpat Rai, Utkalamani  Pandit Gopabandhu Das the former Prime Minister of India Sri Lal Bahadur Sahstri, former Vice-President of India Sri Krishna Kant, former Chief Minister of Odisha Shri Biswanath Dash, Padma Bhusan Dr. Radhanath Rath has left an indelible imprint in the common psyche of every Oriya as the ‘News paper of the populace’.
   

  At present, many great personalities of national repute including the former Prime Minister of India, Sri I.K.Gujural, former Justice of Supreme Court, Dr. Justice Arijit Pasayat are associated with the Society(Loksevak Mnadal). Freedom fighter and former M.P. Sri Manubhai Patel, President SoPS is now leading a team of dedicated members with a focus on pursuing the cause of the Society.

  Apart from disseminating news, 'The Samaja' is committed for its social milieus and value system. The ‘Relief Committee’ has been the social face of the ‘The Samaja’ over the years. The objective has always been the welfare of the people of Odisha be it their health, education or in their time of distress during natural calamities ‘The Samaja’ reaches every door step through its relief work.

   

  The proposed Medical College project has been taken up by The Samaja known as Gopabandhu Institute of Medical Science and Research (GIMSAR) at Madhapur in Athgarh, Cuttack. Presently, a 105 bedded hospital is running at Madhapur.  In addition to above a nursing college at GIMSAR got INC approval and fully operational now. A DAV School is also operating over the land contributed by The Samaja at Gandarpur in Cuttack, Odisha.
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.