Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò K^¥û 18 \ò^, 1423 iûf bûM- 86 iõLýû-272
@ûaêRû : aòùÇûeYùe 15 céZ, 41 @ûjZ ! jû\ðòKu aòaû\úd c«a¥; @ûZàjZ¥û ^êùjñ, _êfòiuê jZ¥ûKe ! aûdêùi^û \ûaòKfû 108 eûù`f ! \û\eò jZ¥ûKû ; _úWÿòZu _eòaûeKê ùbUòùf eûjêk, ùKReòIßûf ! 17 fleê D¡ßð ù`eò _ûAaûKê jûAùKûUðùe ùÁU¨ a¥ûu ! _ò_òfò Kcòg^,19ùe _ea©ðú gêYûYò ! 9ùe G^¨@ûe¨UòGi¨ _eúlû ! cêL¥cªúu \ßûeû gòkû^¥ûi _ùe _WÿòejòQò 129 _âKÌ ! iêUòõ ùiU¨ùe cjûùgßZû @ûjZ ! bêaù^gßeùe _j*òùf bûeZ I \lòY @û`âòKû ùLkûkò ! ù_ûûeu gZK iù©ß IWÿògû `ùfû@^¨ ! jKò: bûeZe KâcûMZ 2d aòRd ! iû^ò@û-jòwòi Pµò@û^ ! aòiòiò@ûA Gi¨RòGc @ûRò; cù^ûje ibû_Zò ùjaû ^ò½òZ !

@ûgßò^ 12 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l i¯cú

Oct 04, 2015 Updated 11:53 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
]^lZe fW _K
 • eaae
 • R^jia

  KùfR ùfaêf eûR^úZòùe aò
  `êùU @ûRòKûfò ùaûcû,
  ùbûU¨ ùak ùjùf KòQò KùfRùe
  _òfûG U_«ò iúcû ö
  bêfò \dû, cûdû, lcû;
  aûWÿûaûWÿò @ûC bwûeêRû Keò
  ù\Lû«ò PK¨cû, Wâûcû ö

  Classified
   
   
  'The Samaja', the synonym of news papers in Odisha -  a mass circulated and widely read Odiya daily has completed ‘Ninety Five’ years of its glorious publication. Founded in 1919 by a great visionary, nationalist and freedom fighter, Utkalamani  Pandit  Gopabandhu Das, 'The Samaja' stands for high standards of accuracy, authenticity and the core value of journalism.

  Over the years, it has slowly transformed itself into an institution. In the annals of the post independence era, the role of ‘The Samaja’ has been instrumental in awakening the social values and contributing in the nation building process. In the year 2007, 'The Samaja' won the prestigious 'ILNA' award as the best Nationalist Newspaper by the Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh. Now, it has a readership of around Sixteen lakh having a daily circulation of nearing three lakh fifty thousand and publishing from eight places having live editions as Bhubaneswar, Berhampur, Balasore, Cuttack,  Kolkata, Rourkela, Sambalpur and Vizag  spreading across three States - Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal.


  ‘The Samaja’, is owned and managed by ‘Servants of the People Society’ (Lok Sevak Mandal), New Delhi, a trust founded by all time legend Punjab Keshri Lala Lajpat Rai. The association of many a luminaries in course of time has enriched ‘The Samaja’. The profound and enormous contribution of  Punjab Keshri Lala Lajpat Rai, Utkalamani  Pandit Gopabandhu Das the former Prime Minister of India Sri Lal Bahadur Sahstri, former Vice-President of India Sri Krishna Kant, former Chief Minister of Odisha Shri Biswanath Dash, Padma Bhusan Dr. Radhanath Rath has left an indelible imprint in the common psyche of every Oriya as the ‘News paper of the populace’.
   

  At present, many great personalities of national repute including the former Prime Minister of India, Sri I.K.Gujural, former Justice of Supreme Court, Dr. Justice Arijit Pasayat are associated with the Society(Loksevak Mnadal). Freedom fighter and former M.P. Sri Manubhai Patel, President SoPS is now leading a team of dedicated members with a focus on pursuing the cause of the Society.

  Apart from disseminating news, 'The Samaja' is committed for its social milieus and value system. The ‘Relief Committee’ has been the social face of the ‘The Samaja’ over the years. The objective has always been the welfare of the people of Odisha be it their health, education or in their time of distress during natural calamities ‘The Samaja’ reaches every door step through its relief work.

   

  The proposed Medical College project has been taken up by The Samaja known as Gopabandhu Institute of Medical Science and Research (GIMSAR) at Madhapur in Athgarh, Cuttack. Presently, a 105 bedded hospital is running at Madhapur.  In addition to above a nursing college at GIMSAR got INC approval and fully operational now. A DAV School is also operating over the land contributed by The Samaja at Gandarpur in Cuttack, Odisha.
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.