Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò KKðU 9 \ò^, 1421 iûf bûM- 85  iõLýû-202
MûRûùe céZê¥iõL¥û 700 U_òfû ! aòKûù^e ùRf¨ùe iõNhð, 3 KG\ú céZ ! akû}ûe NUYûùe aògßùe bûeZe iÚû^ ZéZúd ! dê_òGi¨iò _eúlûe iò-iûU¨ a¥aiÚûKê aòùeû]; C©¥q QûZâ 7Uò MûWÿò Rûkòùf ! KûU¨Rêu @bòù~ûM: R^Êû[ð cûcfûe @ûMê@û gêYûYòKê ^û ! @û]ûe Pûfê ejòa ! cûIMWÿùe aòGi¨G`¨ GWòRò: \c^ ùja ùRûe\ûe ! cêL¥cªúuê ùK¦â cªúu PòVò; gòlû aòKûg _ûAñ bò©òbìcò iRûWÿ ! IKòfuê @ûKâcY cûcfû; Z\« Keòa GP¨@ûe¨_òiò ! 13 \û\^gâcòK C¡ûe ! RêùWû: iêgúfû I ^aùR¥ûZuê ùeø_¥; KÌ^ûuê ùaâû¬_\K ! Mäûi¨ùMû KâúWÿûe _â[c Êð RòZòùf Áòµ¨i^ ! ùiù_Ö´e 13eê bûeZùe Pµò@û^¨i fòM¨ Uò20 ! cjòkû jKò: Kû^ûWÿûKê jeûAfû bûeZ ! gâûaY 3 \ò^, 1936 gKû±, Ké¾_l PZê\ðgú
Jul 25, 2014 Updated 10:35 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
jeK\ Lff 20 iAi MU
 • eaae
 • R^jia

  ùcû\ò iKðûee ùek aòbûMùe
  _\aú _ûAùa aûaê _ò^ûKú,
  aòùeû]ú cZùe ^aú^ iKðûe
  _KûAfû ùQ_ ù\CQò ùXûKò ö
  ùK¦â aòùeû]ùe ajêZ aKò,
  ùPø\ ahð _ùe [Kò Mfû Kòaû
  ^òR Êûbòcû^ ù\CQò aòKò !!

  Classified
   
   
  'The Samaja', the synonym of news papers in Odisha -  a mass circulated and widely read Odiya daily has completed ‘Ninety Two’ years of its glorious publication. Founded in 1919 by a great visionary, nationalist and freedom fighter, Utkalamani  Pandit  Gopabandhu Das, 'The Samaja' stands for high standards of accuracy, authenticity and the core value of journalism.

  Over the years, it has slowly transformed itself into an institution. In the annals of the post independence era, the role of ‘The Samaja’ has been instrumental in awakening the social values and contributing in the nation building process. In the year 2007, 'The Samaja' won the prestigious 'ILNA' award as the best Nationalist Newspaper by the Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh. Now, it has a readership of around Sixteen lakh having a daily circulation of nearing three lakh and publishing from eight places having live editions as Bhubaneswar, Berhampur, Balasore, Cuttack,  Kolkata, Rourkela, Sambalpur and Vizag  spreading across three States - Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal.


  ‘The Samaja’, is owned and managed by ‘Servants of the People Society’ (Lok Sevak Mandal), New Delhi, a trust founded by all time legend Punjab Keshri Lala Lajpat Rai. The association of many a luminaries in course of time has enriched ‘The Samaja’. The profound and enormous contribution of  Punjab Keshri Lala Lajpat Rai, Utkalamani  Pandit Gopabandhu Das the former Prime Minister of India Sri Lal Bahadur Sahstri, former Vice-President of India Sri Krishna Kant, former Chief Minister of Odisha Shri Biswanath Dash, Padma Bhusan Dr. Radhanath Rath has left an indelible imprint in the common psyche of every Oriya as the ‘News paper of the populace’.
   

  At present, many great personalities of national repute including the former Prime Minister of India, Sri I.K.Gujural, former Justice of Supreme Court, Dr. Justice Arijit Pasayat are associated with the Society(Loksevak Mnadal). Freedom fighter and former M.P. Sri Manubhai Patel, President SoPS is now leading a team of dedicated members with a focus on pursuing the cause of the Society.

  Apart from disseminating news, 'The Samaja' is committed for its social milieus and value system. The ‘Relief Committee’ has been the social face of the ‘The Samaja’ over the years. The objective has always been the welfare of the people of Odisha be it their health, education or in their time of distress during natural calamities ‘The Samaja’ reaches every door step through its relief work.

   

  The proposed Medical College project has been taken up by The Samaja known as Gopabandhu Institute of Medical Science and Research (GIMSAR) at Madhapur in Athgarh, Cuttack. Presently, a 105 bedded hospital is running at Madhapur.  In addition to above a nursing college at GIMSAR got INC approval and fully operational now. A DAV School is also operating over the land contributed by The Samaja at Gandarpur in Cuttack, Odisha.
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.