Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
 

@ûRò cú^ 16 \ò^, 1424 iûf bûM- 88 iõLýû- 85

- Pú^¨ ^ûMeòKuê jZ¥û; 3 `âû^è _êfòi @ûjZ û jßûAU jûCieê iù¦jR^K a¥ûM¨ Vûa û eaú¦âu aòcû^ UòKU _êYò aûZòf Kfû Gdûe Aò@û û @Lôùkg aò]û^ibû I aò]û^ _eòh\ùe \ke ù^Zû cù^û^úZ û Rò^Üû jûCi¨ bûwòaûKê aòùR_ò aò]ûdKu \ûaò û afûwòeùe _ûe\ 43 WòMâú û K¥ûaòù^U @ûRò û 6.12 fle ^Kfò ù^ûU RaZ; 2 \µZòu ij 8 Mòe` û @ûAGGi _û[ðuê Rûcò^ û ùcòi¨u gZK _ùe ahðû; 2d \ò^òKò@û aûZòf û bûeZ @ûAiòiò ùUÁ M\û I 1 ^òdêZ Wfûe _ûAfû û 3d ùUÁ: cRbêZ iÚòZòùe ^ê¥Ròfû û -

ùP÷Zâ 8 \ò^, 1938 gKû±, gêKæ_l _âZò_\û

Mar 29, 2017 Updated 09:50 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
@MA PfQ eKY e[ K~
R^jia

aòùRWÿò gòaòùe bûeò jAPA
ùfLû ùfLôQ«ò aARd«,
ùi ùfLûùe iòG ~ûjû ùfLôQ«ò
RYû_ùWÿ Zûu c^ @gû« ö
\k MV^eê Gùa _~ð¥«,
iaêe icúlû KeòQ«ò iòG
j^ê cfûùaùk Kùj ù~c« !

Classified
 
 

‘The Samaja’, the synonym of news papers in Odisha -  a mass circulated and widely read Odiya daily has completed ‘Ninety Seven’ years of its glorious publication. Founded in 1919 by a great visionary, nationalist and freedom fighter, Utkalamani  Pandit  Gopabandhu Das, ‘The Samaja’ stands for high standards of accuracy, authenticity and the core value of journalism.
Over the years, it has slowly transformed itself into an institution. In the annals of the post independence era, the role of ‘The Samaja’ has been instrumental in awakening the social values and contributing in the nation building process. Now, it has a readership of around Sixteen lakh having a daily circulation of nearing three lakh fifty thousand and publishing from eight places having live editions as Bhubaneswar, Berhampur, Balasore, Cuttack, Kolkata, Rourkela, Sambalpur and Vizag  spreading across three States - Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal.
‘The Samaja’, is owned and managed by ‘Servants of the People Society’ (Lok Sevak Mandal), New Delhi, a trust founded by all time legend Punjab Keshri Lala Lajpat Rai. The association of many a luminaries in course of time has enriched ‘The Samaja’. The profound and enormous contribution of Punjab Keshri Lala Lajpat Rai, Utkalamani  Pandit Gopabandhu Das, Rajarshi Purushottam Das Tandon, Sri Balwant Rai Mehta, the former Prime Minister of India Sri Lal Bahadur Sahstri, former Vice-President of India Sri Krishna Kant, former Chief Minister of Odisha Shri Biswanath Dash, Padma Bhusan Dr. Radhanath Rath has left an indelible imprint in the common psyche of every Oriya as the ‘News paper of the populace’.
Apart from disseminating news, ‘The Samaja’ is committed for its social milieus and value system. The ‘Samaja Relief Committee’ has been the social face of the ‘The Samaja’ over the years. The objective has always been the welfare of the people of Odisha be it their health, education or in their time of distress during natural calamities ‘The Samaja’ reaches every door step through its relief work as a tribute to its founder Utkalmani Pt. Gopabandhu Das.

 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.