Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò aéh 9 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-139

ci¨Rò\ùe @ûZàNûZú aòùÇûeY, 21 céZ ! ùeø\âZû_: 3 \ò^ùe @û§â I ùZùfwû^ûùe 200 céZ ! _êYò Kûgàúeùe CWÿòfû _ûKòÉû^ _ZûKû ! cjòkû Ròc¨ _âgòlKuê GiòW¨ cûWÿ, @ûKâcYKûeúe @ûZàjZ¥û ! QûW_Zâ cûcfûùe _òfûu ~êMà @bòbûaKZß _âÉûa ! iaê _*ûdZùe ùLk _Wÿò@û: cêL¥cªú ! @û\òaûiú,\kòZ QûZâaé©ò aXÿòfû; jùÁf QûZâúu aé©ò 800UuûKê aé¡ò ! fû* ù^aûùaùk [û^û @]òKûeú ]eû_Wÿòùf ! ù`â* I_^ ù~ûM¥Zûeê bû´âò, eûcKêcûe I ùiûcù\a a*òZ ! aòiòiò@ûAe GKKûkú^ b©û ù~ûR^û; iPò^, Mûwêfò, \âûaòW I flàYuê _âùZ¥K 1.5 ùKûUò ! aògß Rê^òde cjòkû aKèòõ; 5 bûeZúd `ûA^ûfKê C^ÜúZ ! ùR¥Â 2 \ò^, 1937 gKû±, gêKæ_l _*cú
May 23, 2015 Updated 03:03 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
eR iMjkde a\~ Mfe
 • eaae
 • R^jia

  G_ùU _âPŠ Leû, MêkêMêkò
  ùi_ùU aòRêkò KûU
  ù~ùZ ùLûRòùf aò còkê^ò ùfûKuê
  a*òaû, RòAaû aûU !
  ùKùZ ùjùa QU_U (!)
  ZZfû aûfòùe cûQ Wò@ûñ _eò
  KeêQ«ò Lûfò ^ûU..!

  Classified
   
   
  'The Samaja', the synonym of news papers in Odisha -  a mass circulated and widely read Odiya daily has completed ‘Ninety Five’ years of its glorious publication. Founded in 1919 by a great visionary, nationalist and freedom fighter, Utkalamani  Pandit  Gopabandhu Das, 'The Samaja' stands for high standards of accuracy, authenticity and the core value of journalism.

  Over the years, it has slowly transformed itself into an institution. In the annals of the post independence era, the role of ‘The Samaja’ has been instrumental in awakening the social values and contributing in the nation building process. In the year 2007, 'The Samaja' won the prestigious 'ILNA' award as the best Nationalist Newspaper by the Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh. Now, it has a readership of around Sixteen lakh having a daily circulation of nearing three lakh fifty thousand and publishing from eight places having live editions as Bhubaneswar, Berhampur, Balasore, Cuttack,  Kolkata, Rourkela, Sambalpur and Vizag  spreading across three States - Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal.


  ‘The Samaja’, is owned and managed by ‘Servants of the People Society’ (Lok Sevak Mandal), New Delhi, a trust founded by all time legend Punjab Keshri Lala Lajpat Rai. The association of many a luminaries in course of time has enriched ‘The Samaja’. The profound and enormous contribution of  Punjab Keshri Lala Lajpat Rai, Utkalamani  Pandit Gopabandhu Das the former Prime Minister of India Sri Lal Bahadur Sahstri, former Vice-President of India Sri Krishna Kant, former Chief Minister of Odisha Shri Biswanath Dash, Padma Bhusan Dr. Radhanath Rath has left an indelible imprint in the common psyche of every Oriya as the ‘News paper of the populace’.
   

  At present, many great personalities of national repute including the former Prime Minister of India, Sri I.K.Gujural, former Justice of Supreme Court, Dr. Justice Arijit Pasayat are associated with the Society(Loksevak Mnadal). Freedom fighter and former M.P. Sri Manubhai Patel, President SoPS is now leading a team of dedicated members with a focus on pursuing the cause of the Society.

  Apart from disseminating news, 'The Samaja' is committed for its social milieus and value system. The ‘Relief Committee’ has been the social face of the ‘The Samaja’ over the years. The objective has always been the welfare of the people of Odisha be it their health, education or in their time of distress during natural calamities ‘The Samaja’ reaches every door step through its relief work.

   

  The proposed Medical College project has been taken up by The Samaja known as Gopabandhu Institute of Medical Science and Research (GIMSAR) at Madhapur in Athgarh, Cuttack. Presently, a 105 bedded hospital is running at Madhapur.  In addition to above a nursing college at GIMSAR got INC approval and fully operational now. A DAV School is also operating over the land contributed by The Samaja at Gandarpur in Cuttack, Odisha.
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.