Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò K^¥û 11 \ò^, 1424 iûf bûM- 87 iõLýû- 265

- @«RðûZúd :- Pú^ùe iaêVê aWÿ ùUfòùÄû_ Kû~ð¥lc û ^ê¥dKðùe \kak ù^A _j*ôùf iêhcû û RûZúd :- c^¨ Kò aûZ¨ùe ùcû\òu Uò_¨_Yú: Kûgàúeaûiú ù\g aòùeû]ú Z©ßKê aêSòùfYò û Ceò @ûKâcYùe _ûK¨ iµéqòe _âcûY ù\a Rû_û^ú ùaZûe ~ª û @û*kòK :- _êfòi @]ôKûeú \êMðûcû]a còZâu _eùfûK û ahðûùe CaêUêaê @û§â, ùZùfwû^û û gòlûijûdK aò]û^ibû ùNeòùa @ûRò û b¬aòjûeùe QûZâ ùMûÂú cêjûñcêjó û KâúWÿû :- IßR^ò@ûKò Pµò@û^ û @Rd iòõj bûeZúd aKèòõ ù`ùWùei^ ibû_Zò û \lòY Giò@û KeûùU, bûfò^ûuê Êð û 2d ùUß<ò20ùe AòR _eûÉ û -

@ûgßò^ 4 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l GKû\gú

Sep 26, 2016 Updated 11:13 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
Kek icR _le I^c Ca
R^jia

~ê¡e @ûguû Nù^A @ûiêQò
Pjk _WÿòQò ù\gùe,
ùcû\òu @ûjßû^ gêYò @ûc ùi^û
jûZcûeòùfYò ^ògùe ö
@ûi bûeZúd @ûiùe,
@céZ aû<òaû ^úZò QûWÿòù\A
aòhKê SûWÿòaû aòhùe ! 

Classified
 
 
Day 1 (28.9.12) Art & Culture1
Chinmayee Sahoo
Baripada
1st
2
Swetangini Bose
Jobra, Cuttack
2nd
3
Debasis Das
Panchapara, Chandbali
3rd
4
Bidhan Padhy
Bhubaneswar
4th
5
Ranjit Jena
Duburi, Jajpur Road
5th
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.