Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò cú^ 19 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-89

aògße @Ác aò_{^K eûÁâ _ûKòÉû^ ! iòMûùeU _¥ûùKU C_ùe aWÿ PòZâ ùPZûa^ú Qû_òaû ^ò¿©ò Nê*ôfû ! ^eiòõj eûIu icû]ô ^òcðûY Keòùa ùcû\ò ieKûe ! cêjñûcêjó ]KÑûeê a©ðòfû \êA aòcû^ ! 18 aWÿ UòKi VKu ^ûc _âKûg ! aòRêkò \eaé¡ò _âZòaû\ùe @ûù¦ûk^; 300 Mòe` ! aòGW¨, Gc¨GW¨ ^ûcùfLû _âùagòKû ùc17ùe, KûC^¨ùifòõ Rê^¨ 10eê ! aò·e_Zò aògß^û[ cjû_ûZâu @aie ! RM^Üû[ c¦òeKê 5ùKûUò Uuû ^aKùkae ijûdZû ! 2eê aXÿòa Zû_cûZâû ! ]ûIß^u cû^¥Zû 6Kê aé¡ò ! cò@ûcò cûÁið KßûUðeùe ùiùe^û I bò^i ! @ûRòVûeê @û«üeûR¥ ùUß<ò20 iê_e fòM¨; cê´A ij IWÿògûe _â[c c¥ûP¨ ! Rê^¨ _â[c i¯ûjeê `ûI _â[c WòbòR^¨ `êU¨af fòM¨ ! ùP÷Zâ 12 \ò^, 1936 gKû±, gêKæ_l Zâùdû\gú
Apr 01, 2015 Updated 18:32 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
cwklZ @bcL a^~M ~Z
 • eaae
 • R^jia

  Rd Rd Rd IWÿògû \òai
  IWÿò@û bûhûUû CWÿûCQò ùjûi ö
  ù^Zû, @`òie Gùa aò @ùgh
  a¥ajûe gòLê ^ûjû«ò aòùgh ö
  KûjûKê aû ù\aû ù\ûh (!)
  K_ûkùe Ke cûeòaû ùKak
  còùQ ùcûWÿò ùcûWÿò ^òg..ö

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.