Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò iòõj 12 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-235
_ûKòÉû^ _ìaðZ^ _â]û^cªú Mòfû^òuê Mòe` ^òù\ðg ! G^¨Gi¨GÉeúd K[ûaû©ðû aûZòfKê ù^A RûZòiõNùe _ûKòÉû^e ù`eû\ ! GK \g§ò _ùe _ûKòÉû^ ùja ZéZúd aéjZ @ûYaòK gqòiµ^Ü eûÁâ ! MêReûUùe @ÊûbûaòK ^òeaZû ! @[ðZ©ß PòU¨`¨ cûcfû; @bòù^Zâú A¦ê \òòIßû^uê iòaò@ûAe ùReû ! a¦ ùja 196 Äêf ! AÄêfùe 5656 gòlK _\ Lûfò ! iûe[ô aòaû\; aòaû\úd ~êaZúu _êYò adû^ ùeKWð ! fû* ù^aûùaùk iòaò@ûA jûZùe ]eû_Wÿòùf aýûu cýûù^Re ! @ûC RùY ùKûUò_Zò ~ªú; aû[eêceê aûjûeòfû ^M\ 22 fl 80 jRûe ! @ûRòVûeê 3d ùUÁ; iòeòR RòZòaû fl¥ùe Cbd bûeZ I gâúfuû !aògß @û[¨ùfUòK¨ Pµò@û^iò_ ;Wòi¨Ki `ûA^ûfùe aòKûg ! @ûdefûKê jeûAfû @ùÁâfò@û ! 2d @ù^ø_PûeòK ùUÁc¥ûP¨; bûeZ G 157 e^¨ùe @ûMê@û ! \ò^òKò@û cû^¥Zû: ùKûjfò 4Kê CVòùf; bûeZ 2d ! Rê^òde Giò@û K_¨ cjòkû jKò; bûeZúd \kùe 6 IWÿò@û !

bû\âa 6 \ò^, 1937 gKû±, gêKæ_l Zâùdû\gú

Aug 28, 2015 Updated 17:02 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
cAe MYg _R _A c Z@ee ^cM KeMe
 • eaae
 • R^jia

  Z[û_ò ù_ûùÄûe _âûY QûWÿò^ûjòñ
  fû¬ jfjf KeêQò,
  Rcò ~ûA[ôaû ùfûKcûù^ Lûfò
  akaf Keò PûjêñQò ö
  @ûù¦ûk^ [cò ~ûAQò,
  @ûùfûWÿ^ Kò«ê _âZòUò _âûYùe
  Geò@û _Wÿò@û _WÿòQò !

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.