Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò cò[ê^ 20 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-181
c\âûiûùe MYòZ, aòmû^ _Xû^Mùf Äêf cû^¥Zû còkòa^ò ! Rûf¨WòMâú _ûAñ Kû~ð¥û^êÂû^ bd, 1400 gòlKu AÉ`û ! û_¨ ieKûeu aòmû_^ a¥d aeû\ 526ùKûUò Uuû ! aòPûe_Zòu PòKòû Lyð jòiûa ù\aûKê c^ûKùf iê_òâcùKûUð ! gòlû _âcûY_Zâ aòaû\ùe @ûCRùY @û_¨ aò]ûdK ! ]cðNUùe 4500 Wûqe ! ùNûhYûùe @UKòQò \ßòZúd Kéhò aògßaò\¥ûkd ! Cfòaêeê LYò cjû\ê^ðúZò; \ú_K I cû^iu Rûcò^ Nê*ôfû ! G`¨iò@ûA C_ùe _WÿòejòQò 686ùKûUò Uuû ! gòlûe aòKûg _ûAñ _*ûdZ jûZKê ~òa lcZû ! 3d eûCùe cùe, KßòùUûbû, IßR¨^ò@ûKò ! Kûùfðûi \òfäú WûG^ûùcûR¨ ùKûP¨ ! Aõf ùUÁ \k ùNûhòZ ! aûõfûù\g Uò20 \kKê ù`eòùf MûRò ! 5eê `ûI cjòkû `êU¨af fòM¨ ! @ûhûXÿ 13 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l ZéZúdû
Jul 04, 2015 Updated 02:02 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
eR iMjkde a\~ Mfe
 • eaae
 • R^jia

  ùZf, fêY iõiûeùe
   a*òaû ùKcòZò (?)
  aXÿêQò Z iaê \e
   Gùa eûZûeûZò ö
   ùi<e ù~còZò,
  eûR¥ aò ùicòZò iÚûYê
   @ijûd iÚòZò ö

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.