Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò K^¥û 21 \ò^, 1423 iûf bûM- 86 iõLýû-275
AeûKùe Kûe¨ ùaûcû aòùÇûeY, 56 céZ ! iêiÚ ùjûA ùRf¨Kê Mùf A¦âûYú ! jR¨ \kûPKUû; bûeZúdu céZê¥iõL¥û 74Kê aé¡ò ! iûjòZ¥ GKûùWcú _êeÄûe ù`eûAùf ^d^Zûeû ! aûeûYiú jòõiû: KõùMâi aò]ûdKu iùcZ 51 Mòe` ! gògêu _ûAñ @ûRòVûeê UòKûKeY ! iûZùKûgò@ûùe 40 igÈ cûIaû\ú ! @ijûd cjòkûu [A[û^; iUð ùÁ ùjûc¨ ùjfû Êû]ûe Méj ! 24N<ûùe fNêPû_; ahðû \êA\ò^ ! _âZòÂû ùja Rk _eòPûk^û _âZòÂû^ ! Aò@û^ iê_e fòM¨ `êUaf; ^[ðAÁKê jeûAfû ùKek aäûÁið ! ^aùRûZ iò¡ê ji¨_òUûfùe ! ùPi aògßK_¨: KûRðûKò^ Pµò@û^ ! IWÿògû eYRú \kùe cweûR iûcòf ! _ûK¨ ùUÁ \kùe ùiûGa iûcòf ! IWÿògû ZûGùKûùû \ke Rk§e ~ûZâû !

@ûgßò^ 15 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l \gcú

Oct 07, 2015 Updated 10:49 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
]^lZe fW _K
 • eaae
 • R^jia

  \ûcaûaê UòùK Kêjûkò@û ùfûK
  fêfê ùR^û _ò^¨ceû,
  \êjóue ù\Lô K[û KUûKUò
  aòùeû]ú\k aò ùUeû ö
  Ròeûeê KûXÿòKò gòeû,
  ùMûA ùLûkûùLûkò \êA Zêw ù^Zû
  \k jêG jòPòKòeû ö

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.