Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò KKðU 13 \ò^, 1421 iûf bûM- 85 iõLýû-206
\òfäú: @ûZuò iõMV^ fÄe G ZAaûe aeò ù^Zû @a\êf iêbû^ \òfäú _êfòi jûZùe Mòe`! 20\ò^ _ùe MûRû gû« ! `òfò_ûA^è: @ûZuaû\ú @ûKâcYùe 16 céZ ! GK Uuû gÉû ùja ù_ùUâûf ! C©eûLùe ahðû aò_ôûZ; cûUò @ZWÿû ]iò 5céZ ! aùRU¨ ^ò¿©ò Kû~ð¥Kûeú Ke: K¥ûaòù^U¨ iPòa ! iêRûù^ \ûaò Kùf 400ùKûUò ! iaýiûPúuê ^dûMWÿ ùKûUðùe jûRe Keû~òa ! ahðû @ûC 48N<û ! a¥dc¬êeú aòf¨Kê @^êùcû\^ ! ùRf¨ ù`eòùf ia¥iûPú ! eY_êe: c\ céZê¥ @bòù~ûM; eûR_[ @aùeû] ! aKèòõ KßûUðeùe aòùR¦â I ù\ùa¦â ! a¥ûWcò<^ I UòUòùe bûeZ ùaâû¬eê a*òZ ! 2d ùUÁ Wâ eLò iòeòR¨ RòZòfû \lòY @û`âòKû ! ù]û^òuê ùPZûa^ú ! gâûaY 7 \ò^, 1936 gKû±, gêKæ_l \ßòZúdû
Jul 30, 2014 Updated 18:25 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
_e cWKf QK I aW\e ah Rk
 • eaae
 • R^jia

  KòG Kjê@Qò ùRûAñ_ê@ Pyðû
  KòG Kjê@Qò _âji^,
  KòG Kjê@Qò ieKûeú Wâûcû
  Pûfò[ôfû ~ûjû \g\ò^ ö
  iê]úR^ Ke @^êcû^,
  KûMRe aûN _Šû ia¥iûPú
  eòcûŠùe @ûC ùKùZ \ò^ ?

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.