Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò aòQû 13 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû-325
- @«RðûZúd : @ûùceòKû Käò^òK¨ùe MêkòKû, 3 céZ û RûZúd : gú^ûu ^ûcùe Rûf¨ Aùcf¨ ùLûfò[ôùf A¦âûYú û eêg¨\òu _êÉK C_ùe KUKYû eûRúau bêf ^ò¿©ò [ôfû: Pò\û´ec¨ û Pú^Kê gZî \éÁòùe ù\Lû^~ûC: aûdêùi^û cêL¥ û @û*kòK : K¥ûU¨ 2015 @ûRò: _eúlû ù\ùa 2, 18,664 QûZâQûZâú û ùUâ^¨ ù_ûWÿò NUYû: _j*ôfû G^¨@ûAG \k û _ò_òfò Kcòg^: K<òùR^èò ù~ûR^û iõKâû« aòaeYú Zfa û ieKûeú LûZûKê ù`eòfû 200 ùKûUòeê D¡ßð cìf¥e Kêfêwû Rcò û _eùfûKùe ^ûU¥Kûe ùMû_ûk _^ûdK û KâúWÿû : @ûU¨ùfUòùKû KfKûZû ùicòùe û @ûùRð<ò^û ùLkûkòu ai¨Kê ùXfûcûWÿ û Aõfùe KâòùKUeu _ûAñ ùjf¨ùcU aû]¥ZûcìkK û eYRú Uâ`ò: eûRiÚû^ 3; IWÿògû 0 û [ûAfûùe \òfú_ e^ið@_ û Aõf Uò20 iòeòR RòZòfû û -

cûMðgúe 8 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l PZê[ðú

Nov 29, 2015 Updated 11:38 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
afK Kke HZjiK af~Ze SfK
 • eaae
 • R^jia

  KòG ùKùZ iaê bûaò Pûfò[ôùf
  ~òùa ùaûfò eûR¥ibû,
  ù\LôfûùakKê ùjfû ~ûjû KòQò
  ZkVêñ C_e Kûaû ö
  ^ùe¦âuê Kò ùaûfòaû (?)
  ^òÂû, _eûKûÂû ù\LûA ù\LûA
  _\aú jûùZAù^aû ö

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.