Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò Zêkû 9 \ò^, 1424 iûf bûM- 87 iõLýû- 292

@ûRò Zû.25.10.16 ùe ùMû_a§ê ùR¥ûZò iêað_êe Ròfû _eòKâcû Keòa û Zû.26.10.16 ùe ùMû_a§ê ùR¥ûZò afûwòeùe _j*òa û - @«RðûZúd -: `âû^èeê Rwf Cùz\ @ûe¸ û RûZúd -: jûRò @fäú \eNûùe _âùag Keòùa cjòkû û bûeZ aòùeû]ùe @ûAGi@ûAe ^ì@û ù~ûR^û û @û*kòK -: eùY¦âu R^iµKð _\~ûZâûùe Cù©R^û: Mûñùe ^ _gò aûjûùe _\~ûZâû û ic¨ @MÜòKû: ùiû@û aògßaò\¥ûkde Kêk_Zòuê ùReû û ùekaûA PûKòeò ^ñûùe ù\Xÿfl VùKA @bòù~ûM û Rû_û^ú Rßeùe @ûC RùY gògê @ûLò aêRòfû û KâúWÿû -: @ûAGi¨Gf¨: ùKekKê jeûAfû ùMû@û û Rû^ê@ûeú 21eê jKò Aò@û fòM¨-5 û iòùK ^ûdêWêê Uâ`ò KâòùKU: eûùVûeu gZK; IWÿògû aòùeû]ùe SûWÿL 5/341 û -

Kû©òðK 3 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l \gcú

Oct 25, 2016 Updated 10:28 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
aZ @gue NeK ]^ KkA aj @YQ Ph
R^jia

@ûAfûùe bûA aûZò@û @ûAfû
aò_\ iûwKê ùW¬e,
Kkò ùjC^ûjó _a^e MZò
cûA^e Kòaû ùcRe !
ùcNê@û ù\LôY ùIß\e,
 ùakjêñ iZKð ùjùfYò iKðûe
‘K¥û<¨’Kê ù\aûKê KûC<e !!

Classified
 
 
Day 1 (28.9.12) Art & Culture1
Chinmayee Sahoo
Baripada
1st
2
Swetangini Bose
Jobra, Cuttack
2nd
3
Debasis Das
Panchapara, Chandbali
3rd
4
Bidhan Padhy
Bhubaneswar
4th
5
Ranjit Jena
Duburi, Jajpur Road
5th
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.