Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò ùch 10 \ò^, 1421 iûf bûM-85  iõLýû-110
AeûK¨ùe aòùÇûeY, 33 céZ ! _ûKòÉû^e jZ`¨-3 ùl_YûÈ _eúlû ! ù~ø^ ùgûhY @bòù~ûM; IKòfuê 6 cûi iê_âòcùKûUð _âùag aûeY ! aòaûj a§^ùe @û\òZ¥-eûYú cêLûRðú ! MòeòeûRu _âPûe C_ùe Aiòu KUKYû ! gòL¨ \wûKê \òfäú ieKûe I _êfòi ù_âûûj^ ù\A[ôùf ! KUK: Kù_ðûùeUeu NeKê ùaûcûcûWÿ NUYûùe \êA Mòe` ! baû^ú_ûUYû: 70Mâûcùe ù`äûeûAWþ @ûZu ! PòKòUò: K^¥û ~ûZâú MûWÿò IfUò 2céZ, 2 MêeêZe ! ùiû^_êe: bòRòfû^è Rûfùe _*ûdZ ^òaðûjú @]ôKûeú ! @ûAaòGf-2Kê iÚMòZ eLû~òa ! PòZâû aògß cjòkû iÜëKe Pµò@û^ ! gâúfuû ùKûP¨ `ûùaâiu AÉ`û ! 24eê ù\aaâZ Ke @û«üÄêf `êU¨af ! @ûA-fòM¨: aûwûùfûe G`¨iò Pµò@û^ ! ùa÷gûL 3 \ò^, 1936 gKû±, Ké¾_l ^acú
Apr 23, 2014 Updated 10:10 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
`U Mfe
^k @Kg Zk ji KPW
 • eaae
 • R^jia

  ù\gùe PûfòQò NcûùNûU ~ê¡
  GKKê @ûùeK iaê \k,
  lcZû _ûAñKò L¬òQ«ò iùað
  Kk, ak @ûC KCgk ö
  ~ûjû ùjC _ùQ `kû`k,
  ùbûUeuê bê@ñûaêfûAaû _ûAñ
  ù^Zûcûù^ iaê Sûk^ûk !!

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.