Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò ùch 12 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-112

Lêiòe ù\g ZûfòKûùe _ûKòÉû^ _Qùe bûeZ ! aòjûe Kûkùa÷gûLú; ùK¦â iaê_âKûe ijûdZû Keòa: eûR^û[ ! ùK\ûe^û[ùe _ìRûyð^û Kùf eûjêk ! ~aû^uê còkòa Giò R¥ûùKU ! Kò^Üeu iêelû _ûAñ @ûMZ ùaieKûeú aòf¨ eûR¥ibûùe _ûeòZ ! 2011 IGGi¨ cûcfû; _ê^ü aòPûe ùgh Kùf i¥ûU ! _âKûg cògâu GZfû e cûcfû, jûAùKûUðùe gêYûYò ùgh ! ùKûAfò ùa÷KêY×ùe iê\gð^u \ûeê ! iûA^û I iò§ê KßûUðeùe _eûÉ ! _âa©ð^ ^òù\ðgûkd UûùMðUùe iòGi¨ùK ! QûZòùe af¨ aûRò 6 ahðúd aûkK céZ ! iûeûù_ûbû I KßòùUûbû _eûÉ ! Uò20ùe c]¥ aûõfûù\g aòRdú ! ùa÷gûL 5 \ò^, 1937 gKû±, gêKæ_l i¯cú
Apr 25, 2015 Updated 11:02 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
^ge akb\u \e b_ZZ
 • eaae
 • R^jia

  _òµêWÿò PXÿòùf \ú_eêLû _ùe
  ^òRKê bûaA ù~còZò,
  ùfûùK KjòùfYò ùKRòâIßûfue
  @aiÚû ùjfûYò ùicZò ö
  [ûC Kò ^[ûC MfZò,
  @ûA^ @cû^¥ Keòaû Kò @ùU
  ^òeòck bûa cìeZò ??

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.