Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò iòõj 6 \ò^, 1421 iûf bûM- 85 iõLýû-229
iû´û\òKu cê KûUò jZ¥û Keò[ôaû @ûZuaû\ú PòjÜU! _ûKòÉû^ùe 54 bûeZúd ~ê¡ a¦ú ! jòcûPk _âù\ge Kòù^Üøe Ròfûùe GK ~ûZâúaûjú ai¨ LûZKê Liòfû,23 céZ ! jòcûPkùe bìcòKµ, \òfäúùe SU¨Kû ! @ûRò cêqò _ûAa^ò A¦òeû jZ¥ûKûeúu C_ùe ^òcòðZ PkyòZâ ! KùfRòdc¨: 25ùe gêYûYò ! ~êaZúu Rò^è _ò§òaû C_ùe MêReûU _êfòie KUKYû ! òiòaò _leê Kû~ð¥û^êÂû^; 10ùjûùUfKê a¦ ù^ûUòi¨, UûùMðUùe 255 ! @ûkê _ûAñ MV^ ùjfû UûÄù`ûið ! jûAùKûUðu MêeêZß_ìð eûd; 6cûiùe icaûd ^òaðûP^ ùgh Ke ! \ò^òKò@û _ìaðeê ù`äPeu @]ò^ùe bûeZe @b¥ûi ! Giúd KâúWÿû: bûeZúd `êUaf \k KÁiû¤ Mî_¨ùe ! @ûRòVûeê IßûARòUòUòG ùUaêf ùU^òi !\lòY @û`âòKû 3-0ùe \ò^òKò@û iòeòR RòZòfû ! gâûaY 31 \ò^, 1936 gKû±, Ké¾_l \ßû\gú
Aug 22, 2014 Updated 17:14 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
^aYR iMjkd _eiee @Kedc \LQ cLc
 • eaae
 • R^jia

  ùKùZ ù~ NUYû NUò ~ûC@Qò
  iûeû eûùR¥ Zê´ò-ùZû`û^,
  ùMûùU K[û Kò«ê aêSû _Wÿê^ûjó
  ^òea KûjóKò ^aú^ (?)
  [ûA ùcReòUò @ûi^,
  K[û KjòaûKê RùY ùKjò ^ûjó
  Wûceû KûC aò cC^..!!

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.