Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò Zêkû 7 \ò^, 1422 iûf bûM- 85 iõLýû-289
RûZòiõN cû^aû]ôKûe _eòh\Kê bûeZ _ê^ü ^òaðûPòZ ! ~û* _ùe CWÿòa iêùLûA-30 ! Z´ê KòYû \ê^ðúZò:iòaò@ûA PXC ! ^ì@û\òfäú: fû* ù^A ùek @]ôKûeú Mòe` ! @ûMâû: aòâUòg \µZòu céZù\j C¡ûe ! PòU¨` cûcfû: _ìaðZ^ GRòGuê jûAùKûUðu @«eúY Rûcò^ ! ^ì@û _WÿòKûWð @ûùa\^_Zâ \ûLf icd aé¡ò ! gâúc¦òe _âgûi^ KcðPûeúu @aie adi 60ahðKê aé¡ò ! 24eê KUKùe eûR¥ iò^òde iÜëKe I aòfòdûWði Pµò@û^¨iò_ ! UûUû Áòf Pµò@û^¨i Uâ`ò jKòe ijù~ûMú _âûùdûRK ! _â[c bûeZúd GG`¨iò jf¨ @`¨ ù`c¨ùe aûAPêw¨ ! Kû©òðK 1 \ò^, 1936 gKû±, @cûaûi¥û
Oct 24, 2014 Updated 17:48 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
_Z_ehu Cge L^^MeiZ M]ce icj \_\^
 • eaae
 • R^jia

  \ú_ûakò Lûfò _ea ^êjñA
  cj©ß @UA @_ûe,
  Nùe Nùe iò^û \ú_ Rkê[ûG
  ùagò Kò«ê aûY ùa_ûe ö
  iûeû jò¦êiÚû^ ^ûPûe,
  @_iõÄéZòe fjWÿò bòZùe
  iõÄéZòKê Kò@ûñ _Pûe ?

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.