Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò K^¥û 14 \ò^, 1422 iûf bûM- 85 iõLýû-268
Rû¹ê-Kûgàúe MÉùe ùiû^ò@û, eûjêk ! @Qê@ñû @bòù~ûM @ûYòùf aòjûe cêL¥cªú ! ùKûAfû aäK @ûa<^ e C_ùe Cù\¥ûM RMZKê ùcû\òu @ûgßûi^û ! @bòù^Zâú @yð^û _ûùu @ûZàjZ¥û ! aògòÁ c^É©ßaòZ¨ _âù`ie eû]û^û[ e[u _eùfûK ! aûuò: ùK¦â icaûd aýûu iµû\Ku Kû~ðýûkdùe @MÜòKû ! QZâ_êe: iaðgòlû @bò~û^ @`òiùe bòRòfû^è PXÿC ! 44000 aêYûKûeu _ûAñ aúcû ù~ûR^û ! _êeêh KaûWÿò: [ûAfûKê jeûAfû bûeZ ! KêÉòùe aRewuê ùeø_¥; ^eiòõjuê ùaâû¬¨ ! KfKûZûe KâcûMZ 4[ð aòRd ! cjòkû jKò ùicòùe bûeZ _eûÉ ! @ûgßò^ 8 \ò^, 1936 gKû±, gêKæ_l hÂú
Sep 30, 2014 Updated 10:49 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
ijee \ge aRe bW
 • eaae
 • R^jia

  @ûùceòKûVûùe [ôaû bûeZúd
  aòiàdùe iaê @ûZàjeû,
  ùcû\ò ù~Cñ iaê K[û KjêQ«ò
  iZ ^û ]cðKê @ûLôVeû !!
  ‘bòiû’ _ûAñ ùjûA \eceû,
  ù~ùZ ~òG ’Q«ò _âaûiùe Gùa
  @ûC Kò ùjùa^ò jòPòKòeû..!!

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.