Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò KKðU 18 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-211
163 c¥Rúaúuê cêq Kfû _ûKòÉû^ ! jZ¥û _ìaðeê ùa^Ròeuê @ûAGi¨@ûA iZKð iìP^û ù\A[ôfû ! aòjûeKê _ùWÿûgú ù\g Kjòùf gòlûcªú ! @w \û^Kfû 3 ahðe gògê ! G^¨Gi¨G ùa÷VK _ûAñ _ûKòÉû^Kê _âÉûa ! Mêeê\ûi_êe @ûKâcYe @ûZuaû\ú _ûKòÉû^ Zò@ûeò ùMäûaè _ò§ò[ôùf ! Mêeê\ûi_êe @ûKâcYe @ûZuaû\ú _ûKòÉû^ Zò@ûeò ùMäûaè _ò§ò[ôùf ! ]eYú]e ^ûdK eûR¥ KõùMâi @ûA^ I cû^aòK @]ôKûe aòbûMe @¤l ^ò~êq ! aòGW¨ gòlû ijûdKu @ûù¦ûk^ ]cK ! gòcòkò_ûkùe fMûY ahðû; R^Rúa^ @Éa¥É ! cûC< Gf¨aâi gòLeùe MùYg ! ùR¥ûû Pò^û®û Pµò@û^ ! ùiù_Ö´eùe @ùÁâfò@û KâòùKU \ke aûõfûù\g MÉ ! ùKGi¨iòG iaðbûeZúd KâòùKU: IWÿògû 203ùe @f¨@ûCU; jòcûPk 1/39 ! gâûaY 12 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l ZéZúdû
Aug 03, 2015 Updated 02:13 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
cAe MYg _R _A c Z@ee ^cM KeMe
 • eaae
 • R^jia

  ahðû ùjC^ûjó ahðû ùjC^ûjó
  Kjòfû ùakKê ù[ûùK,
  a^¥û Rkùe ajê @*kùe
  Kû¦êQ«ò Gùa ùfûùK ö
  eòfò`ò ejòQò [ûùK,
  ùjùf a<ûa<ò ùjC^ò VòK¨ùe
  _úWÿòZ I_ûi, ùbûùK ö

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.