Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò KKðU 8 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû- 201

- @«RðûZúd :- ^òi¨ @ûKâcYKûeú 5 ijù~ûMúu ij cògò \úNð\ò^eê hW~ª ePò[ôfû û RûZúd :- _â]û^cªúu \ÉLZ Rûfò@ûZò Keò \êA Mòe` û C©e_âù\gùe aòùR_òe ^òaðûP^ aòMêf aRûAùf ùcû\ò û ùKûjò^êe júeû ù`eûA ù\aûKê bûeZ _êYò aòâùU^Kê @^êùeû] Keòa û @û*kòK :- Mâûc¥ bò©òbìcò aòKûg; ^ûaûWÿð ù\fû 796 ùKûUò û \ßòZúd IùRA _ûAñ @^¨fûA^¨ @ûùa\^ @ûe¸ û jûAùKûUð aûeþe Kû~ðýa¦ @ûù¦ûk^ û @]òK Kâòdûgúk ùja @w^aûWÿò û KâúWÿû :- ù~û¡û `ûAUòõ Pµò@û^iò_¨ 5eê û @ûAIiò eòù_ûUð: ùaRòõ I f^ @fòµòK¨ie 45 _âZòù~ûMú ùWû_¨ ùUÁùe aò`k û iê¦eMWÿùe ùLûfòfû i¯c ZéYcìk `êUaf _âgòlY ùK¦â û -

gâûaY 1 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l PZê[ðú

Jul 23, 2016 Updated 12:04 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
afac ~Z _Z: KCW@u _A aRee ab^ icMe _ie
R^jia

@ûA^ Rûfùe _Wÿò QU_U
KòQò cûZâ ùiaûdZ,
c¦òe a\ùk ùKû@Uð KùPeú
WûKêQò aXÿûA jûZ ö
eûMòQ«ò RM^Üû[,
ùiaûeê ^òaé© KeûA ùiaùK
cûe«ò ^òNðûZ ^ûZ ö

Classified
 
 
Day 1 (28.9.12) Art & Culture1
Chinmayee Sahoo
Baripada
1st
2
Swetangini Bose
Jobra, Cuttack
2nd
3
Debasis Das
Panchapara, Chandbali
3rd
4
Bidhan Padhy
Bhubaneswar
4th
5
Ranjit Jena
Duburi, Jajpur Road
5th
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.