Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò Zêkû 6 \ò^, 1422 iûf bûM- 85  iõLýû-288
Pú^ùe 2400 ùfûKuê \ò@û~ûAQò céZê¥\ ! ùd\êe®ûu aòùeû]ùe Pûfòa ùcûKcû ! aûY aòùÇûeY: céZê¥iõL¥û 17Kê aé¡ò ! ^ì@û\òfäú: aûY aRûeùe @MÜòKû, 233 ù\ûKû^ Rkòfû ! KkûUuû RcûKûeúu ^ûc ùLûfòùf KõùMâi f{òZ ùja: ùRUfú ! RûZúd cû^¥Zû jeûAa aòGi_ò ! MòeòLûZKê ai¨ Liò 15 céZ ! ^ò~êqò ùjùa 5634 Pêqòbò©òK gòlK ! iûe\û aòùR_òe ijiõMV^ cªú ! iòaò@ûAe @_ùei^¨ ^a\òM«; iêað, jòùZguê ùReû ! bêaù^gße-_êeú RûZúd eûR_[ ^òcðûY; 2015 cûyð iê¡û iûeòaûKê cêL¥cªúu ^òù\ðg ! bûeZ-gâúfuû \ò^òKò@û iòeòR: ùKûjfò @]ô^ûdK; @gßò^ ù`eòùf ! aûeaûUú \ò^òKò@û: Cbd \k 30ùe _j*òùa ! ù_âcòKûuê jZ¥û cûcfû: _òùÁûeòdiuê 5 ahð ùRf ! Wòùi´e 9eê KUKùe GG`¨iò iò fûAùi^¨i ùKûið ! @ûgßò^ 30 \ò^, 1936 gKû±, Ké¾_l PZê\ðgú
Oct 22, 2014 Updated 15:13 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
fb jf Z bfe aiMf
 • eaae
 • R^jia

  @^¥û^¥ eûR¥ùe ‘ùcû\ò’ue jûIßû
  Kûc Kfû ù~CñcòZò,
  K§cûùk Kò@ûñ Kûc Kfû ^ûjó
  ùi[ô_ûAñ eûR^úZò ö
  ù~Cñ ùfûK KjêQ«ò,
  iòG RùY [ôùf _âû[ðòZß @ûgûdú
  ~òG \òù^ jûeòQ«ò...ö

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.