Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò cKe 13 \ò^, 1422 iûf bûM- 86  iõLýû-26
iû]ûeYZª \òai _ûk^ @aieùe @ûce @MYòZ _òâd _ûVK_ûVòKû, aòmû_^\ûZû, aòZeK Z[û gêùbzêuê jû\òðK @bò^¦^ û MYZª \òai _ùeWùe búhà U¥ûu ! Ißòw Kcûe _ìRû VûKêe @ûKhðYe ùK¦âaò¦ê ! ù^÷g ùbûRòùe bûeZúd Lû\¥e cRûù^ùf Iaûcû \µZò ! ù_âûùUûKf bûwò aòcû^ a¦eùe _j*ôùf ùcû\ò ! Mû§òRúu @ûZàû Gùaaò bûeZùe ejòQò: Iaûcû ! cjòkûuê i¹û^ ù\C[ôaû eûÁâ aògßgqò ùjûA_ûeòa: eûÁâ_Zò ! Kê¸ûeú Rwfeê aòùÇûeK I a§êK RaZ ! `ùeÁâú QûZâQûZâúu ùlûb ! fòweûRu cûNi¯cú ~ûZâû @ûRò ! eYRú \kùe ^UeûRu iÚû^ùe jk]e ! GP¨@ûAGf¨: fû^èiðKê jeûAfû Ißûeò@ið ! @ûA_òGf¨ Äûc¨: ù]û^ò cêjñ ùLûfòùf ! ^û\ûf, iûeûù_ûbû KßûUðeùe ! ^ê¥Ròfû 4-1ùe \ò^òKò@û iòeòR RòZòfû ! 1 IßòùKUùe AòR¨e ùeûcû*Ke aòRd ! cûN 6 \ò^, 1936 gKû±, gêKæ_l i¯cú
Jan 26, 2015 Updated 07:21 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
ieZu c ^cYe ^cM RY g
 • eaae
 • R^jia

  ùi_ùU Iaûcû G_Uùe ùcû\ò
  Pc}ûe K´òù^i^,
  bûhYaûRòeê ~ûjû RYû_ùWÿ
  ùWAña GYòKò ù^g^ !
  AŠò@û iûwKê cûKòð^,
  iû[ô ùjûA ~\ò iZùe Pûfòùa
  _é[ôaúùe RûY Kµ^ !!

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.