Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò ]^ê 7 \ò^, 1422 iûf bûM- 85 iõLýû-348
_ûK¨ ùRfùe `ûgú @ù_lûùe 522 @ûZuaû\ú ! Zûfòaû^ @ûKâcYùe 7 _êfòi céZ ! A¶ûfùe aòùÇûeY, 3 céZ ! cêge`uê jZ¥û C\¥c cûcfû; @ûC 4 @ûZuaû\úuê `ûgú ! eûjêku MWÿùe e§â, KõùMâi iûõi\u _ê@ aòùR_òùe ! ^ò@ñû @û* 7 Rúa^ ù^fû ! Ròfû aòRêkò KcòUò ùa÷VKùe ^ò¿©ò: aò^û ùUeùe ùja 17ùKûUòe aòRêkò bò©òbìcò aòKûg ! 29~ûG RûWÿ ! cê^òMêWÿû: aYùbûRòùe ~ûA ifòk icû]ô ! ùjûfWe AòRe \ò^òKò@û @]ô^ûdK ! Käa¨ aògßK_ `êU¨af: eò@f cû\âò\¨ Pµò@û^ ! Bgû« I iàò[¨u c¥ûP `ò KUòfû ! @Rêð^ \êaûA I_^¨ Mf¨` Pµò@û^ ! 5c aògßK_ KaûWÿò: bûeZúd _êeêh I cjòkû \k Pµò@û^ ! ù_øh 1 \ò^, 1936 gKû±, @cûaûi¥û
Dec 22, 2014 Updated 13:29 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
c _f c iie !
 • eaae
 • R^jia

  gúZùe KµêQò icMâ IWÿògû
  eûR^úZò Kò«ê Mec,
  PòU¨`Š¨ @ûC UûÄ eòù_ûUðùe
   @ù^K ùjùfYò ^òfûc ö
  ùfûKuê cûWÿêQò iec,
  ùjùf @`òie, ù^Zû, iû´û\òK
  K[ûùe Ifc-aòfc ö

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.