Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò ùch 22 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû- 121

- @«RðûZúd :- aòcû^ùe ~ûZâúue 2,57,730 Wfûe ùPûeò û RûZúd :- C©eûL eûRù^÷ZòK iuU û \òfäú ieKûeuê iê_âòcùKûUðu ^òù\ðg; 2\ò^ùe WòùRf U¥ûKèò jUûAaû ù~ûR^û Ke û @û*kòK :- @ûRòVê ùIßaþiûAUþùe còkòa cûUòâK IGcþ@ûe ^Kf û aêfðû K^ò Wûqeu @ûù¦ûk^ iÚMòZ û ÊÉòK Aò@ûe @bòù~ûM `\ð \ûLf û IUòAUò @KéZKû~ðý gòlKu PûKòeò _âiw; QùUA C_ùe jûAùKûUðu @uêg û KâúWÿû :- bûeZ 2 ^´e ùUÁ cû^¥Zû aRûd eLôfû û Rê^ùe bûeZúd KâòùKU \k Rò´ûùIß ~òa û ]cK _ùe @û`¨Mû^òÉû^ QûWÿòùf ùciò _âgõiK û Uò20ùe ùeûjòZu 6 jRûe e^¨ û _â[c[e fòi¨Áe iòUò _âòcòde fòM¨ RòZòfû û -

ùa÷gûL 14 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l \ßû\gú

May 04, 2016 Updated 10:42 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
_e akbce i~KeY _A a^abM _le ale_Y Ke~AQ
R^jia

\ûcaûaê Gùa `êf¨ iûAùf<
\ûiacðû Pê_¨Pû_¨,
Kkò ZKeûk SMWÿûSûUòùe
_Wÿò@Qò ùMûùU M¥û_¨ ö
K[ûaû©ðû iaê U¥û_¨,
Keò eLêQ«ò cêL_ûZâcûù^
ùZYê ù^û Uê_¨Uû_¨ !!

Classified
 
 
Day 1 (28.9.12) Art & Culture1
Chinmayee Sahoo
Baripada
1st
2
Swetangini Bose
Jobra, Cuttack
2nd
3
Debasis Das
Panchapara, Chandbali
3rd
4
Bidhan Padhy
Bhubaneswar
4th
5
Ranjit Jena
Duburi, Jajpur Road
5th
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.