Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò ùch 3 \ò^, 1421 iûf bûM- 85  iõLýû-103
^úZúguê ]KÑû: Kòg^M¬ fùXAùe ùRWòdê aû\ ! ùKReòIßûfuê @ûgßÉò ù\ùf^ò iê_âòcùKûUð ! Sò@ _âZò \êað¥ajûeKê aòùeû]e _eòYûc, Wûqeuê _òUò_òUò jZ¥û ! @ûAiòdêùe _êeú Ròfû_ûk ! aòùRWòeê 4 ^òf´òZ ! Giiòaòeê gògê ùeûM PòKòû aòbûM iÚû^û«e cûcfû,22ùe _ea©ðú gêYûYò ! Mâúhà_âaûj fûMòejòa ! i«eYKê ù`eòùf cûAùKf ù`f¨_i ! eûR¥ùMûÂú KâúWÿû _\K Cù^àûPòZ ! cê´A-KfKûZû C\¨NûU^ú cêKûaòfû ! ùP÷Zâ 26 \ò^, 1936 gKû±, Ké¾_l _âZò_\û
Apr 16, 2014 Updated 10:08 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
`U Mfe
KSe Rfe afCW @b^Z ea^ U^
 • eaae
 • R^jia

  cYòhuê UòùK Zâûjò còkòMfû
  a¦þ ùjfû ^ûeûaûRò,
  ùKA\ò^ ùjfû ùjC Z ^[ôfû
  aiòaû, ùgûAaû ARò ö
  Pêwû CVê[ôùf aûRò,
  Mêwû aò aòeq ùjûA ~ûC[ôfû
  Kû^ ~ûC[ôfû iòSò !!

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.