Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò aéh 16 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû-146

- RûZúd :- jòRaêf Kcûe Ißû^òe ijù~ûMú Mòe` û Zûcòf^ûWêe \êA aò]û^ibû @ûi^ùe ^òaðûP^ aûZòf û ùMûUòG _âdûiùe 22 C_Mâj CZ¨ùl_Y Keòa Aùiâû û ùKReòIßûfu aòùeû]ùe eûjêku cgûf eûfò û @û*kòK :- KWÿûKWÿò ùja ^òdªY @ûA^: ZcûLê _âPûe, aòKâd a¦ û Lêa¨ gúNâ aòmû_^ ^úZò; iû´û\òK Kf¥ûY _ûY×ò 5ùKûUòKê aXÿòa û _â]û^cªúu aûùfgße MÉKê ù^A MéjaòbûMe _âÉêZò ùa÷VK û KâúWÿû :- ù`â* I_^: _âòKßûUðeùe ùiùe^û I ù`ee û _ûK¨ iòeòR¨ _ûAñ iûK¨ùf^ Aõfe Æò^¨ ùaûfòõ ùKûP¨ û jõKõ Äßûi¨: ùR¥ûû e^ið@_¨ û Áûe Aò@û _òUòi^ iê_âòcùKûUðùe LûeR û -

ùR¥Â 8 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l i¯cú

May 29, 2016 Updated 11:02 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
glZe _aZ ^e _eYe cj_bu ^aje
R^jia

bûÄe, _âi^Ü @ûC aò¾ê \ûùi
aòùRWÿòe Zò^ò cì©òð,
eûR¥ eûR^úZò aûjûeKê ~ûA
\òfäúùe Keòùa `ì©ðò ö
eLôùa \ke Kú©òð,
\ûcaûaê Kò«ê _Wÿò~òùa GKû
GKûw PKea©ðú ö

Classified
 
 
Day 1 (28.9.12) Art & Culture1
Chinmayee Sahoo
Baripada
1st
2
Swetangini Bose
Jobra, Cuttack
2nd
3
Debasis Das
Panchapara, Chandbali
3rd
4
Bidhan Padhy
Bhubaneswar
4th
5
Ranjit Jena
Duburi, Jajpur Road
5th
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.