Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò cKe 23 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû- 36

- RûZúd :- aòcû^ùe MúZ MûAùf ùiû^ê, 5 GdûeùjûùÁi ^òf´òZ û iõÄûe ùK¦âeê cêq ùjaûe 2cûi _ùe _êYò jZ¥û Kfû ^ûaûkK û aòùR_ò ij ùc< ZêUûAa _òWò_ò û 12eê ifcû^u cûcfûe gêYûYò û \òfäúeê @ûAGi¨ ic[ðK Mòe` û @û*kòK :- ieKûeú Ne Rae\Lf; @û\ûd ùja 20 MêY bWÿû û ùcû\òu _ûAñ gâúc¦òeùe 2N<û iaðiû]ûeY \gð^ a¦ û MúZûeûYú Pµê@û, ccZû aûfòMêWÿû G^Giò @¤lû û KâúWÿû :- \òfäúKê jeûA fû^èið gúhðKê C^ÜúZ û RûùWRûu ^òað§ iµ^Ü û ù`ùWùei^ K_¨ ùU^òi; bûeZ 3d c¥ûP RòZòfû û 19 ahðeê Kc aògßK_ KâòùKU; ù^_ûkKê jeûA aûõfûù\g ùicòùe û -

cûN 17 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l Zâùdû\gú

Feb 06, 2016 Updated 10:46 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
@c KZ iPZ^
R^jia

IWÿògûeê \êA ~aû^ ceòùf
ù\g @LŠZû _ûAñ,
Zûu _ûAñ @ûi ù\aû gâ¡û¬kò
cêŠKê ZkKê ù^ûAñ  ö
Zûu Z¥ûM @ûC Kûjó (?)
ù\g _ûAñ ~òG ceò ~ûA_ûùe
Zûue Zêk^û ^ûjó ö

Classified
 
 
Day 1 (28.9.12) Art & Culture1
Chinmayee Sahoo
Baripada
1st
2
Swetangini Bose
Jobra, Cuttack
2nd
3
Debasis Das
Panchapara, Chandbali
3rd
4
Bidhan Padhy
Bhubaneswar
4th
5
Ranjit Jena
Duburi, Jajpur Road
5th
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.