Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò K^¥û 1 \ò^, 1422 iûf bûM- 85  iõLýû-255
iòeòdû ~ê¡ aòcû^Kê LiûAùf @ûAGi¨ @ûZuaû\ú ! b\âûu aòùeû]ùe iòaò@ûA Z\« \ûaò @Mâûj¥ ! eûRù^Zûuê aòcû^eê aûjûe Keòù\ùf ~ûZâú ! Kûgàúe a^¥û _úWòZ QûZâuê ijûdZû ^òùa\^ cjwû _Wòfû; aòKâc aògßaò\¥ûkd Kêk_Zòuê cûWÿ ! aùwû_iûMeùe fNêPû_; 19 _~𥫠ÊÌ ahðû !IWÿògû aò\ê¥Z¨ C_ôû\^ ^òMc _leê 16.25ùKûUò fûbûõg _â\û^ ! geYKêk: _òfûùPûeò eûùKU iKâòd; _êfòi Kû~ð¥û^êÂû^ aòk´ _âZòaû\ùe eûÉûùeûK ! Giúd KâúWÿû: Zâòewû ij fXÿòùa bûeZúd aKèe ! Giúd KâúWÿû: bûeZúd KâúWÿûaòZ¨u ù\÷^òK b©û 50 Wfûe ! iûeûù_ûbû-\òcòùZâûb iµKð ZêUòfû ! aòf¨aûI `ûA^ûf cûÁið ùPi¨: 2d ùMcùe @û^¦ aòRdú ! bû\âa 26 \ò^, 1936 gKû±, Ké¾_l ^acú
Sep 17, 2014 Updated 10:26 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
^k @Kg Zk ji K^ `f
 • eaae
 • R^jia

  ‘GUò’ iùw aUò Kûeaûe ù^A
  ùMûùU _ùe ùMûùU cêŠ,
  ùMûLe iû_eê _ûfUò ~û@û«ò
  @ûhûXÿ cûiò@û ]Š ö
  ù\Lô iòaò@ûA KûŠ,
  LŠcŠkùe cêŠòcû^ue
  L^ò cûeò~ûG ZêŠ !

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.