Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò KKðU 7 \ò^, 1421 iûf bûM- 85 iõLýû-200
^ì@û\òfäú: i\ðûe afäa bûA _ùUfu Rúa^ò C_ùe @û]ûeò ùaâ^fò_òKê _â]û^cªúu \ßûeû Cù^àûPòZ!Zcûùfiò@û aòcû^ ]ßõi NUYû; aäûKaKè I ga ù`eûAùf aòù\âûjú ! Zûfòaû^u @ûKâcYùe 4 aòù\gú céZ ! \éÁòjú^ _òfûuê cûWÿ: @û§â ieKûeuê ù^ûUòi ! _ûK¨ Mêkòùe bûeZúd ~aû^ ijò\ ! ^ì@û\òfäú: Kûe¨eê 3 a¥aiûdúu céZ ù\j C¡ûe ! júeûKê\ gqòùK¦â `ûU @^ê]¥û^ Kùf ùK¦âúd Uòc¨ ! _âKûg _ûAfû +3 \ßòZúd _~ð¥ûd ! cûZòQò SûWÿLú \«û; ùRùRcûKê \kòù\fû, ^ûZêYú @ûjZ ! ~ûR_êe : 35 jRûe _ûYò ùNeùe ! @MÁ 1ùe @ûei^¨u gêYûYò ! @MÁ 16eê KUKùe iaðbûeZúd `òùW ùeUòõ ùPi¨ ! `ûI`êU¨af fòM¨: i^¨eûAR I eûARòõÁûe aòRdú ! bûeZ aò_l ùUÁ iòeòR: _âûde Ijeòùf ! gâûaY 1 \ò^, 1936 gKû±, Ké¾_l \ßû\gú
Jul 23, 2014 Updated 10:26 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
KUK aW cWKfe _K aai
 • eaae
 • R^jia

  ceêWÿò ceêWÿò Kjê[ôùf ùfûùK
  ù\LôfûùakKê a^¥û,
  Z[û_ò aòùRWÿò Kjê@Qò, ‘@ûc
  eûAR @UA ]^¥û ö’
  KéhK bûAuê @^û,
  GùZ ùU^¨i^¨ bòZùe ùi Pûùjñ
  `kûAaû _ûAñ iê^û..ö

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.