Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò Kê¸ 17 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-59

ùK¦â iû]ûeY aùRU -2015-16 : 5Uò Gcè, 2Uò @ûA@ûAGc¨ I ùMûUòG @ûA@ûAUò ùLûfòa ! Cy gòlû _ûAñ iek EY ! iµ©ò Ke icû¯, Kù_ðûùeU¨ UòKi jâûi ! ùiaû Ke aé¡ò ù~ûMêñ cjwû ùja iûcMâú ! 150Uò ù\gKê _j*ôaû cûùZâ bòiû ! Nùe eLû~ûA[ôaû iê^ûùe ùja @ûd ! ^aKùkae fûMò _~ðýU^ aòbûM Lyð Keòa 50 ùKûUò ! 6 IAGi¨uê KùfR @¤l _ûj¥û ! _ò_òfò Kcòg^ùe 2d [e jûRe ùjùf ajòÃéZ [û^û @]ôKûeú ! \ò^K _ùe +2 _eúlû; ZßeòZ WûKùe Mfû LûZû ! Rdúeûc iûcfuê Rúa^a¥û_ú iû]^û _êeÄûe ! eYRú Uâ`ò `ûA^ûfùe KðûUK ! `ûA^ûfùe ùRûùKûbòK¨ I ù`ùWee ! aòRê Rd«úùe KUKùe MYù\øWÿ ! KâúWÿû aùRU 33% aXÿòfû ! ùiû@û _âòcòde fòM¨ KâòùKU: ùicòùe C}k I ùiû@û ! `ûfMê^ 10 \ò^, 1936 gKû±, gêKæ_l GKû\gú
Mar 01, 2015 Updated 12:34 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
`MYe `M bk ew a* jiQ @gK `f
 • eaae
 • R^jia

  ùKùZ Kcê[ôfû KòQò cù^ ^ûjó
  ùjùf ~û’ aXÿòfû Gùa,
  G[ôeê aêSòfê ^ùe¦â, ]ùcð¦â
  KòQò aò ^[ôùf ùKùa ö
  ùZf \e ù~Cñ bûùa,
  Kcò Pûfò[ôfû ùfûùK bûaê[ôùf
  iaê ‘_\à’ _eûbùa..!

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.