Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò aéh 9 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-139

ci¨Rò\ùe @ûZàNûZú aòùÇûeY, 21 céZ ! ùeø\âZû_: 3 \ò^ùe @û§â I ùZùfwû^ûùe 200 céZ ! _êYò Kûgàúeùe CWÿòfû _ûKòÉû^ _ZûKû ! cjòkû Ròc¨ _âgòlKuê GiòW¨ cûWÿ, @ûKâcYKûeúe @ûZàjZ¥û ! QûW_Zâ cûcfûùe _òfûu ~êMà @bòbûaKZß _âÉûa ! iaê _*ûdZùe ùLk _Wÿò@û: cêL¥cªú ! @û\òaûiú,\kòZ QûZâaé©ò aXÿòfû; jùÁf QûZâúu aé©ò 800UuûKê aé¡ò ! fû* ù^aûùaùk [û^û @]òKûeú ]eû_Wÿòùf ! ù`â* I_^ ù~ûM¥Zûeê bû´âò, eûcKêcûe I ùiûcù\a a*òZ ! aòiòiò@ûAe GKKûkú^ b©û ù~ûR^û; iPò^, Mûwêfò, \âûaòW I flàYuê _âùZ¥K 1.5 ùKûUò ! aògß Rê^òde cjòkû aKèòõ; 5 bûeZúd `ûA^ûfKê C^ÜúZ ! ùR¥Â 2 \ò^, 1937 gKû±, gêKæ_l _*cú
May 23, 2015 Updated 03:03 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
eR iMjkde a\~ Mfe
 • eaae
 • R^jia

  G_ùU _âPŠ Leû, MêkêMêkò
  ùi_ùU aòRêkò KûU
  ù~ùZ ùLûRòùf aò còkê^ò ùfûKuê
  a*òaû, RòAaû aûU !
  ùKùZ ùjùa QU_U (!)
  ZZfû aûfòùe cûQ Wò@ûñ _eò
  KeêQ«ò Lûfò ^ûU..!

  Classified
   
   
  Day 1 (28.9.12) Art & Culture  1
  Chinmayee Sahoo
  Baripada
  1st
  2
  Swetangini Bose
  Jobra, Cuttack
  2nd
  3
  Debasis Das
  Panchapara, Chandbali
  3rd
  4
  Bidhan Padhy
  Bhubaneswar
  4th
  5
  Ranjit Jena
  Duburi, Jajpur Road
  5th
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.