Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò aòQû 13 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû-325
- @«RðûZúd : @ûùceòKû Käò^òK¨ùe MêkòKû, 3 céZ û RûZúd : gú^ûu ^ûcùe Rûf¨ Aùcf¨ ùLûfò[ôùf A¦âûYú û eêg¨\òu _êÉK C_ùe KUKYû eûRúau bêf ^ò¿©ò [ôfû: Pò\û´ec¨ û Pú^Kê gZî \éÁòùe ù\Lû^~ûC: aûdêùi^û cêL¥ û @û*kòK : K¥ûU¨ 2015 @ûRò: _eúlû ù\ùa 2, 18,664 QûZâQûZâú û ùUâ^¨ ù_ûWÿò NUYû: _j*ôfû G^¨@ûAG \k û _ò_òfò Kcòg^: K<òùR^èò ù~ûR^û iõKâû« aòaeYú Zfa û ieKûeú LûZûKê ù`eòfû 200 ùKûUòeê D¡ßð cìf¥e Kêfêwû Rcò û _eùfûKùe ^ûU¥Kûe ùMû_ûk _^ûdK û KâúWÿû : @ûU¨ùfUòùKû KfKûZû ùicòùe û @ûùRð<ò^û ùLkûkòu ai¨Kê ùXfûcûWÿ û Aõfùe KâòùKUeu _ûAñ ùjf¨ùcU aû]¥ZûcìkK û eYRú Uâ`ò: eûRiÚû^ 3; IWÿògû 0 û [ûAfûùe \òfú_ e^ið@_ û Aõf Uò20 iòeòR RòZòfû û -

cûMðgúe 8 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l PZê[ðú

Nov 29, 2015 Updated 14:47 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
ceZe ^@aRe `G IbeaRe KjW
 • eaae
 • R^jia

  KòG ùKùZ iaê bûaò Pûfò[ôùf
  ~òùa ùaûfò eûR¥ibû,
  ù\LôfûùakKê ùjfû ~ûjû KòQò
  ZkVêñ C_e Kûaû ö
  ^ùe¦âuê Kò ùaûfòaû (?)
  ^òÂû, _eûKûÂû ù\LûA ù\LûA
  _\aú jûùZAù^aû ö

  Classified
   
   

   

  Trust : Servants of the People Society, New Delhi
  Chairman, Board of Management, SOPS, Odisha : Sri Bhimsen Yadav
  Executive Secretary, Board of Management, SOPS, Odisha: Sri Deepak Malviya
  Printer & Publisher : Sri Niranjan Rath
  Working Editor: Sri Susant Mohanty
  Working General Manager: Sri Priyabrata Mohanty
  Bureau Chief & Edition I/c Bhubaneswar: Sri Samarendu Das Cell: 09437023120
  Manager Advertisement:Sri Sanjay Kumar Mishra, Cell: 09437030753
  Manager Circulation:Sri Malay Kumar Dey Cell: 09861096728
  Sr. Manager IT & Maintenance : Sri Pradeep Kumar Behera Cell: 09438410947
  Manager Finance : Sri Pravat Kumar Dash Cell:094372 15855
  Manager Production : Sri Nityananda Das Cell:094381 12015
  Manager, Recovery : Sri Debabrata Dash : 94370 82503
  Asst Manager, H.R : Sri Krushna Ch.Sahoo : 94371 71016
  Asst. Manager Circulation : Sri Meenaketan Behera Cell:09937350680

  HEAD OFFICE :

  The Samaja, Gopabandhu Bhawan, Buxi Bazar, Cuttack-753 001, Phones : (0671) 2301994, (2301598 (Advt), 2301240 (EPBX), Telefax : 2307617 (Ad. Mgr), Fax : 2301384/2301086. E-mail : printer_publisher@samaja.in, gm@samaja.in, jgm@samaja.in Advertisement : advt@thesamaja.com Circulation: subscription@thesamaja.com, acm@thesamaja.com 

  For any suggestions mail to feedback@thesamaja.com,

  News Desk: Send your news online to newsdesk@thesamaja.com

  Letter to Editor: chithi@thesamaja.com

  Samaja Relief Fund: Contact 0671-2301184 Cell: 92386 05674/95567 20362/94370 13785 or mail to relief@thesamaja.com. For online donation

  Account No. 3217019300000311, RTGS/NEFT Code: PUNB0491100, Branch- The Samaja, Buxi Bazar

  SAMBALPUR : Sri Malay Kumar Dey, Cell: 09861096728,   The Samaja, D-2 1, Bareipally Industrial Estate, Sambalpur-768150, Ph. 0663-2402383,2402398 Fax : 2402386, 2402398-BM/2402383-2402394 email: sambalpur@thesamaja.com

  BHUBANESWAR :   The Samaja, BJB Nagar, Fire Brigade Road, Near Water Tank, Kalpana Square, Bhubaneswar-751003 Phone : (0674)2313301, Telefax : 2314106/2310227/Fax-2312109. bhubaneswar@thesamaja.com

  ROURKELA : Sri Rakesh Padhi (ABM), 943951 0091, The Samaja, B-32, Sector-17, Rourkela-769003, Phone : 0661-2641123, Telefax : 2642123,2646323 e.mail : rourkela@thesamaja.com

  BALASORE : Madhusudan Das, Asst. Manager,  9437558640 The Samaja, Station Square, Balasore-756 001. Ph. No. 06782-260791, Fax : 260798, e-mail: madhu.samaja@gmail.com

  BERHAMPUR :  Sri Niranjan Hota(B.M.), 09437541992, The Samaja, Prayag Mansion, Giri Road, Berhampur-760 005, Ganjam. Phone : 0680-2233050 Fax No. 0680-2233055 berhampur@thesamaja.com

  VISAKHAPATNAM :Chinmaya Panigrahy (B.M.), 09437217615,  The Samaja, C/o. Sakshi, Visakhapatnam(A.P.),  vizag@thesamaja.com

  KOLKATA : Sri Subrat Sengupta, (Editorial) 09874330885, Shri Sameer Parida (Advertisement) 07890955045, The Samaja, C/o. Plot No. 244/E, Vivekananda Marg, Kolkata - 700006 (W.B.) Tele/Fax: -03323523759 kolkata@thesasmaja.com
   
    
   
  OUR BUSINESS REPRESENTATIVES
   

  New Delhi: Mr. V.R. Swaminathan, 098101 92164

   Mumbai: Mr. S.G. Chitnis, 098210 92219

   Kolkata: Mr. Rajesh Verma, 093390 70377

   Bangalore: Mr. K. Ganesh, 093425 08983

   Chennai: Mr.  P. Venkata Krishna Rao,  098400 44996

   Secunderabad: Mr. Kasi V. Rao, 098492 54662

   Ahmedabad: Ms. Reyna Desai, 098240 22296

   Raipur: Mr. Shyam Kashyap, 098261 79964

   Bhopal: Ms. Sweety Bichpuriya, 094250 17188

  Ludhiana: Mr. Hemant Gupta, 098140 19745

   

   

   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.