Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò K^¥û 14 \ò^, 1424 iûf bûM- 87 iõLýû- 268

- @«RðûZúd :- cûùfiò@û aòcû^ \êNðUYûe @ûC GK eji¥ Cù^àûPòZ; eêh¨e ùl_YûÈ a¥ajéZ û cê´A @ûKâcYùe a¥ajéZ ùaûU¨ ~û* ùja û RûZúd :- MêWMûIñe ^ûc ùjfû MêeêMâûc û KûU¨Rêu aòùeû]ùe ù\gù\âûj cûcfû û @û*kòK :- jaòh¥ûkòuê cûMYû ejòaû iêaò]û; @ûùa\^e ùgh ZûeòL 7 û IWÿò@û @ûAGGi¨ iêaûi Lê<ò@û KðûUK cêL¥ gûi^ iPòa ^ò~êq û aòùRaòùe _âûK¨ ^òaðûP^ú jòõiû; KùfR iûA^¨ WûG û ù_ûfûbec¨ _âiw; _jòfûùe aòùRWòe 7 Ròfûùe jeZûk û KâúWÿû :- 1eê KUKùe iò^òde cjòkû KâòùKU û @ùÁâfò@ûe _ìaðZ^ KâòùKUe IßûKeu _eùfûK û ùKûeò@û I_^ a¥ûWcò<^: gâúKû«, Kg¥_ _eûÉ û ÊZª @fµòKè i`Öaf C\¨~û_òZ; IWògû Mî_¨ Pµò@û^ û -

@ûgßò^ 7 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l PZê\ðgú

Sep 29, 2016 Updated 11:19 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
c KUKPue Kck ag
R^jia

ùKùZ ùKùZ iaê ù~ûR^û Ke«ò
iKðûe ùfûKu _ûAñ
ZûKê ù\Lô Kò«ê aòùeû]úaûfûu
 \òjcêŠ ijê ^ûjó û
 ùbû@U @ûiêQò ]ûAñ,
G ùaùk cûMYû jaòh ù~ûR^û
 c^Kê ~ûCQò QêAñ û

Classified
 
 

 

Trust : Servants of the People Society, New Delhi
Chairman, Board of Management, SOPS, Odisha : Sri Deepak Malviya
Executive Secretary, Board of Management, SOPS, Odisha: Sri Bhimsen Yadav
Printer & Publisher : Sri Niranjan Rath
Working Editor: Sri Susant Mohanty
Working General Manager: Sri Priyabrata Mohanty
Bureau Chief & Edition I/c Bhubaneswar: Sri Samarendu Das Cell: 09437023120
Manager Advertisement:Sri Sanjay Kumar Mishra, Cell: 09437030753
Manager Circulation:Sri Malay Kumar Dey Cell: 09861096728
Sr. Manager IT & Maintenance : Sri Pradeep Kumar Behera Cell: 09438410947
Manager Finance : Sri Pravat Kumar Dash Cell:094372 15855
Manager Production : Sri Nityananda Das Cell:094381 12015
Manager, Recovery : Sri Debabrata Dash : 94370 82503
Asst Manager, H.R : Sri Krushna Ch.Sahoo : 94371 71016
Asst. Manager Circulation : Sri Meenaketan Behera Cell:09937350680

HEAD OFFICE :

The Samaja, Gopabandhu Bhawan, Buxi Bazar, Cuttack-753 001, Phones : (0671) 2301994, (2301598 (Advt), 2301240 (EPBX), Telefax : 2307617 (Ad. Mgr), Fax : 2301384/2301086. E-mail : printer_publisher@samaja.in, gm@samaja.in, jgm@samaja.in Advertisement : advt@thesamaja.com Circulation: subscription@thesamaja.com, acm@thesamaja.com 

For any suggestions mail to feedback@thesamaja.com,

News Desk: Send your news online to newsdesk@thesamaja.com

Letter to Editor: chithi@thesamaja.com

Samaja Relief Fund: Contact 0671-2301184 Cell: 92386 05674/95567 20362/94370 13785 or mail to relief@thesamaja.com. For online donation

Account No. 3217019300000311, RTGS/NEFT Code: PUNB0491100, Branch- The Samaja, Buxi Bazar

SAMBALPUR : Sri Malay Kumar Dey, Cell: 09861096728,   The Samaja, D-2 1, Bareipally Industrial Estate, Sambalpur-768150, Ph. 0663-2402383,2402398 Fax : 2402386, 2402398-BM/2402383-2402394 email: sambalpur@thesamaja.com

BHUBANESWAR :   The Samaja, BJB Nagar, Fire Brigade Road, Near Water Tank, Kalpana Square, Bhubaneswar-751003 Phone : (0674)2313301, Telefax : 2314106/2310227/Fax-2312109. bhubaneswar@thesamaja.com

ROURKELA : Shri Sameer Parida, Branch I/c,  9853889856, The Samaja, B-32, Sector-17, Rourkela-769003, Phone : 0661-2641123, Telefax : 2642123,2646323 e.mail : rourkela@thesamaja.com

BALASORE : Madhusudan Das, Asst. Manager,  9437558640 The Samaja, Station Square, Balasore-756 001. Ph. No. 06782-260791, Fax : 260798, e-mail: madhu.samaja@gmail.com

BERHAMPUR :  Sri Niranjan Hota(B.M.), 09437541992, The Samaja, Prayag Mansion, Giri Road, Berhampur-760 005, Ganjam. Phone : 0680-2233050 Fax No. 0680-2233055 berhampur@thesamaja.com

VISAKHAPATNAM :Sri Niranjan Hota (B.M.), 09437541992,   The Samaja, C/o. Sakshi, Visakhapatnam(A.P.),  vizag@thesamaja.com

KOLKATA : Madhusudan Das, Asst. Manager,  9437558640, Sri Subrat Sengupta, (Editorial) 09874330885,  The Samaja, C/o. Plot No. 244/E, Vivekananda Marg, Kolkata - 700006 (W.B.) Tele/Fax: -03323523759 kolkata@thesasmaja.com
 
ANGUL : Sri Rakesh Padhi (ABM), 943951 0091, The Samaja, Raja Jagdev Singh Road, Near New Bus Stand, Angul: 759122,  Tele/Fax: 06764-232244 angul@thesamaja.in
 
KORAPUT : Sri Binayak Satpathy, Branch I/c, 9438331539, The Samaja, By-Pass Road, Jeypore, Koraput:  764001 Phone: 067854-231600 FAX: 067854-231599 koraput@thesamaja.in
 
  
 
OUR BUSINESS REPRESENTATIVES
 

New Delhi: Mr. V.R. Swaminathan, 098101 92164

New Delhi: Mr. Trinanyan Rath, 09437579389, Mr. Manish Ahuja, 09982888222

Mumbai: Mr. S.G. Chitnis, 098210 92219

Kolkata: Mr. Rajesh Verma, 093390 70377

Bangalore: Mr. K. Ganesh, 093425 08983

Chennai: Mr.  P. Venkata Krishna Rao,  098400 44996

Ahmedabad: Ms. Reyna Desai, 098240 22296

Ludhania Mr. Hemant Gupta, 098140 19745

Hyderabad: Mr. Rajesh Neemkar, 07674999967


 

 

 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.