Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò ùch 22 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû- 121

- @«RðûZúd :- aòcû^ùe ~ûZâúue 2,57,730 Wfûe ùPûeò û RûZúd :- C©eûL eûRù^÷ZòK iuU û \òfäú ieKûeuê iê_âòcùKûUðu ^òù\ðg; 2\ò^ùe WòùRf U¥ûKèò jUûAaû ù~ûR^û Ke û @û*kòK :- @ûRòVê ùIßaþiûAUþùe còkòa cûUòâK IGcþ@ûe ^Kf û aêfðû K^ò Wûqeu @ûù¦ûk^ iÚMòZ û ÊÉòK Aò@ûe @bòù~ûM `\ð \ûLf û IUòAUò @KéZKû~ðý gòlKu PûKòeò _âiw; QùUA C_ùe jûAùKûUðu @uêg û KâúWÿû :- bûeZ 2 ^´e ùUÁ cû^¥Zû aRûd eLôfû û Rê^ùe bûeZúd KâòùKU \k Rò´ûùIß ~òa û ]cK _ùe @û`¨Mû^òÉû^ QûWÿòùf ùciò _âgõiK û Uò20ùe ùeûjòZu 6 jRûe e^¨ û _â[c[e fòi¨Áe iòUò _âòcòde fòM¨ RòZòfû û -

ùa÷gûL 14 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l \ßû\gú

May 04, 2016 Updated 10:42 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
_e akbce i~KeY _A a^abM _le ale_Y Ke~AQ
R^jia

\ûcaûaê Gùa `êf¨ iûAùf<
\ûiacðû Pê_¨Pû_¨,
Kkò ZKeûk SMWÿûSûUòùe
_Wÿò@Qò ùMûùU M¥û_¨ ö
K[ûaû©ðû iaê U¥û_¨,
Keò eLêQ«ò cêL_ûZâcûù^
ùZYê ù^û Uê_¨Uû_¨ !!

Classified
 
 

 

Trust : Servants of the People Society, New Delhi
Chairman, Board of Management, SOPS, Odisha : Sri Deepak Malviya
Executive Secretary, Board of Management, SOPS, Odisha: Sri Bhimsen Yadav
Printer & Publisher : Sri Niranjan Rath
Working Editor: Sri Susant Mohanty
Working General Manager: Sri Priyabrata Mohanty
Bureau Chief & Edition I/c Bhubaneswar: Sri Samarendu Das Cell: 09437023120
Manager Advertisement:Sri Sanjay Kumar Mishra, Cell: 09437030753
Manager Circulation:Sri Malay Kumar Dey Cell: 09861096728
Sr. Manager IT & Maintenance : Sri Pradeep Kumar Behera Cell: 09438410947
Manager Finance : Sri Pravat Kumar Dash Cell:094372 15855
Manager Production : Sri Nityananda Das Cell:094381 12015
Manager, Recovery : Sri Debabrata Dash : 94370 82503
Asst Manager, H.R : Sri Krushna Ch.Sahoo : 94371 71016
Asst. Manager Circulation : Sri Meenaketan Behera Cell:09937350680

HEAD OFFICE :

The Samaja, Gopabandhu Bhawan, Buxi Bazar, Cuttack-753 001, Phones : (0671) 2301994, (2301598 (Advt), 2301240 (EPBX), Telefax : 2307617 (Ad. Mgr), Fax : 2301384/2301086. E-mail : printer_publisher@samaja.in, gm@samaja.in, jgm@samaja.in Advertisement : advt@thesamaja.com Circulation: subscription@thesamaja.com, acm@thesamaja.com 

For any suggestions mail to feedback@thesamaja.com,

News Desk: Send your news online to newsdesk@thesamaja.com

Letter to Editor: chithi@thesamaja.com

Samaja Relief Fund: Contact 0671-2301184 Cell: 92386 05674/95567 20362/94370 13785 or mail to relief@thesamaja.com. For online donation

Account No. 3217019300000311, RTGS/NEFT Code: PUNB0491100, Branch- The Samaja, Buxi Bazar

SAMBALPUR : Sri Malay Kumar Dey, Cell: 09861096728,   The Samaja, D-2 1, Bareipally Industrial Estate, Sambalpur-768150, Ph. 0663-2402383,2402398 Fax : 2402386, 2402398-BM/2402383-2402394 email: sambalpur@thesamaja.com

BHUBANESWAR :   The Samaja, BJB Nagar, Fire Brigade Road, Near Water Tank, Kalpana Square, Bhubaneswar-751003 Phone : (0674)2313301, Telefax : 2314106/2310227/Fax-2312109. bhubaneswar@thesamaja.com

ROURKELA : Shri Sameer Parida, Branch I/c,  9853889856, The Samaja, B-32, Sector-17, Rourkela-769003, Phone : 0661-2641123, Telefax : 2642123,2646323 e.mail : rourkela@thesamaja.com

BALASORE : Madhusudan Das, Asst. Manager,  9437558640 The Samaja, Station Square, Balasore-756 001. Ph. No. 06782-260791, Fax : 260798, e-mail: madhu.samaja@gmail.com

BERHAMPUR :  Sri Niranjan Hota(B.M.), 09437541992, The Samaja, Prayag Mansion, Giri Road, Berhampur-760 005, Ganjam. Phone : 0680-2233050 Fax No. 0680-2233055 berhampur@thesamaja.com

VISAKHAPATNAM :Sri Niranjan Hota (B.M.), 09437541992,   The Samaja, C/o. Sakshi, Visakhapatnam(A.P.),  vizag@thesamaja.com

KOLKATA : Madhusudan Das, Asst. Manager,  9437558640, Sri Subrat Sengupta, (Editorial) 09874330885,  The Samaja, C/o. Plot No. 244/E, Vivekananda Marg, Kolkata - 700006 (W.B.) Tele/Fax: -03323523759 kolkata@thesasmaja.com
 
ANGUL : Sri Rakesh Padhi (ABM), 943951 0091, The Samaja, Raja Jagdev Singh Road, Near New Bus Stand, Angul: 759122,  Tele/Fax: 06764-232244 angul@thesamaja.in
 
KORAPUT : Sri Binayak Satpathy, Branch I/c, 9438331539, The Samaja, By-Pass Road, Jeypore, Koraput:  764001 Phone: 067854-231600 FAX: 067854-231599 koraput@thesamaja.in
 
  
 
OUR BUSINESS REPRESENTATIVES
 

New Delhi: Mr. V.R. Swaminathan, 098101 92164

 Mumbai: Mr. S.G. Chitnis, 098210 92219

 Kolkata: Mr. Rajesh Verma, 093390 70377

 Bangalore: Mr. K. Ganesh, 093425 08983

 Chennai: Mr.  P. Venkata Krishna Rao,  098400 44996

 Secunderabad: Mr. Kasi V. Rao, 098492 54662

 Ahmedabad: Ms. Reyna Desai, 098240 22296

 Raipur: Mr. Shyam Kashyap, 098261 79964

 Bhopal: Ms. Sweety Bichpuriya, 094250 17188

Ludhiana: Mr. Hemant Gupta, 098140 19745

 

 

 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.