Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò Kê¸ 1 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû- 43

- @«RðûZúd :- iòeòdûùe @ÈaòeZò fûMò i¹Zò; eêh¨e aògß~ê¡ ùPZûa^ú û RûZúd :- RûZúd _âZòelû cjûaò\¥ûkdùe @ûKâcY _ûAñ fÄe, @fKûG\û ù~ûR^û Keò[ôùf û eûcûdY _âZòù~ûMòZûùe cêifcû^ aûkòKû _â[c û C_ibû_Zòu ijòZ aòjûee 2 aòùR_ò ù^Zûuê jZ¥û û @û*kòK :- @bòù^Zû eûRûu céZêýKê 6\ò^ aòZòfû, Z[û_ò ejiý jUê^ò û 14ùe aòPûe aòbûMúd KcðPûeú iõN i¹òk^ú û cûUâòK _eúlû aRð^ Keòùa Pêqòbò©òK gòlK û 12 cûIaû\ú Mòe` û @û]ûe iõù~ûM ùja _WÿòKûWÿð û KâúWÿû :- c¥ûK¨Kfcu ùeKWð; _\û_ðYeê KâcûMZ 100 ùUÁ û _â[c eûCùe iû^ò@û-jòwòi aòRdú û @ûRòVûeê Wâòc¨iùe cê´A-c]¥_âù\g eYRú ùicò`ûA^ûf û ùMûaò¦ I c]êiàòZû _ûAùa KâòùKUe @`¨ \ò A@e _êeÄûe û -

cûN 24 \ò^, 1937 gKû±, gêKæ_l hÂú

Feb 13, 2016 Updated 10:36 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
a\\Zu @e]^ _A gu gh g
R^jia

IWÿògûeê \êA ~aû^ ceòùf
ù\g @LŠZû _ûAñ,
Zûu _ûAñ @ûi ù\aû gâ¡û¬kò
cêŠKê ZkKê ù^ûAñ  ö
Zûu Z¥ûM @ûC Kûjó (?)
ù\g _ûAñ ~òG ceò ~ûA_ûùe
Zûue Zêk^û ^ûjó ö

Classified
 
 
1. Visit the link quiz.samaja.in

2. Register and login.

3. Then click on Take Test

4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


For any assistance call 7735731707


Thanks

Samaja Web Team
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.