Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò K^¥û 2 \ò^, 1422 iûf bûM- 85 iõLýû-256
iê_âòcùKûUðùe _j*ôfû gòeòWò iûAu cûcfû ! ffòZû Kêcûecwkc¨ RûZúd cjòkû @ûùdûMe @¤l ! @ûWIßûYú ùfûKibû @ûPûe icòZòe @¤l ! ùgâ 10 bûeZúd ]^úu ZûfòKûùe @û\û^ú ! `ûgú Ukòaû _ùe Wûi^û ùRf ù`eòfû ùKûfò ! ùcøiêcò _âZ¥ûa©ð^ _âKâòdû @ûe¸; fNêPû_:@]òKûõg iÚû^ùe ahðû i¸ûa^û ! aòhcKUK: MQùe _òUòfû ùaûùfùeû, 6 céZ ! c^ùeMû Pûeûùeû_Yùe @^òdcòZZû ! cjòkû `êU¨af: \lòY ùKûeò@ûVûeê bûeZ 10-0ùe _eûÉ ! AòR 2-0ùe ùUÁ iòeòR RòZòfû ! ^ê¥Ròfû KâòùKU \ke _ìaðZ^ @]ò^ûdK cûUðò^ ùKâûuê _êYò KKðU ! AÁùawf KfKûZû `êU¨af fòM Pµò@û^ ! @ûA^ fùXÿAùe RòZòùf cù^ûR ! bû\âa 27 \ò^, 1936 gKû±, Ké¾_l \gcú
Sep 18, 2014 Updated 13:42 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
R^\^e cu _\QA @ga\ ^CQ c\
 • eaae
 • R^jia

  VûKêe Nùe KòG ^û
   cêñ LûA^ò K\kú
  G K[û Kjò iõRd
   WûKêQ«ò jûùakú ö
  _âbûZaûaê ù~bkò,
   @ûMê@û cûMò Rûcò^
  WûKò @ûY«ò gòKêkò...!

  Classified
   
   
  1. Visit the link quiz.samaja.in

  2. Register and login.

  3. Then click on Take Test

  4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

  5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

  6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


  For any assistance call 7735731707


  Thanks

  Samaja Web Team
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.