Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò iòõj 15 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû- 238

- @«RðûZúd :- @ûZàNûZú aòùÇûeYùe 71 ùi÷^¥ céZ û RûZúd :- bûeZKê _gò @ûiòfû _ûK¨ ~ê¡ aòcû^ û \òfäú Uâû`òK bòWÿùe @UKòùf @ûùceòKû ùa÷ù\gòK cªú û @ûeêhò jZ¥û: ^ì_êe ZfIßûeuê 3 i¯ûj _ûùeûf û @û*kòK :- cêL¥cªúu \ßûeû 27 ù_øeiõiÚû _êeÄéZ û UòPe @^¨ Kf aòaû\: ]ùcð¦âuê iêelû ù\aûKê @<û bòWÿòfû aòùR_ò û aò]ûdK ùa\a¥ûiuê @ûKâcY NUYû; WûqeLû^û QûWÿòùf aò]ûdK û KâúWÿû :- _ìòðcû ùgâ KâúWÿûaòZ; 6 @fµò@û^uê 5fl Uuû _êeÄûe û 15 RYuê @Rðê^, 6RYuê ù\âûYûPû~ð¥ I 3 RYuê ¤û^Pû¦ _êeÄûe û IßûARòUòUòG ùUaêf ùU^òi¨ C\¨¨~û_òZ û -

bû\âa 8 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l Zâùdû\gú

Aug 30, 2016 Updated 11:14 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
d gi^ \ai C_fl @fKcke iRA jAQ aGci K~kd
R^jia

ieKûeue @ûLô ùLûfòMfû
@ûA^ ùjûAfû ^ì@û,
PòjÜû ùjC @aû @PòjÜû cêŸðûe
ibòGñ _ûAùa iûjû ö
iõÄûe ici¥û ~ûjû,
Ifcaòfc ùjùf @ûA^òe
_êfòi _ûAùa Pò@ûñ ö

Classified
 
 
1. Visit the link quiz.samaja.in

2. Register and login.

3. Then click on Take Test

4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


For any assistance call 7735731707


Thanks

Samaja Web Team
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.