Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò KKðU 11 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû- 204

- @«RðûZúd :- AeûKùe @ûZàNûZú @ûKâcY, 17 céZ û Kûfò`òð@û Rwfùe fûMòQò ^ò@ñû û RûZúd :- @ûûcû^ icê\â _ûLùe i¦òMÛ Rò^òh bûiê[ôaû iìP^û ù\fû C_Mâj û eûÁâ_Zò bûùa _âYau 4 ahð _ì©òð û @û*kòK :- 2020 iê¡û 4 ùiøe C\¥û^ û cêL¥cªúuê ^eiòõju PòVò; iað\kúd ùa÷VK WûK«ê û cjòkûu gòlû, ÊûiÚ¥, iêelû _ûAñ ùK¦âúd ù~ûR^û; 6Ròfûùe ùja Mâûc¥ iêaò]û ùK¦â û KâúWÿû :- cêefúu aòùeû]ùe gâúfuû ùaûWðe @bòù~ûM û 330 e^¨ùe RòZò iòeòR¨ 1-1 Kfû Aõf û _âòcòde `êU¨iûf: cê´A Pµò@û^ û iûI _ûIùfûùe _j*òfû @fòµòK¨ cgûf û @ûjZ ùiùe^û c<âòf I_^eê Ijeòùf û -

gâûaY 4 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l i¯cú

Jul 26, 2016 Updated 11:21 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
RY KCW@u cKe I
R^jia

gòabque ùckû @ûe¸òfû
ùg÷a_úV iaê jêfêÉêfê,
gòau cêŠùe _ûYò XûkòaûKê
gâ¡ûkê bKZ iûfêaûfêê ö
eûÉûNûU iaê \êfê\êfê,
RUò@û aûaûuê WKû _Wÿò@Qò
Lûfò _ûù\ aûU Pûfê Pûfê ö

Classified
 
 
1. Visit the link quiz.samaja.in

2. Register and login.

3. Then click on Take Test

4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


For any assistance call 7735731707


Thanks

Samaja Web Team
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.