Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò Zêkû 16 \ò^, 1422 iûf bûM- 85 iõLýû-297
G^¨_òUò iõKâû« RûZòiõN PòVû _âÉûa aòùeû]ùe bûeZe ùbûU¨ ! ^òùfû`e _âbûagì^¥ ! ùKûfòe `ûgú C_ùe ejòZûù\g ! A¦òeûu gâû¡ \òaiKê GWÿûAMùf ùcû\ò ! cêL¥ gûi^ iPòauê ùbUòùf ù_ûùÄû Gc¨Wò ! _Qê@ûaMð _òfûuê @ûA@ûAUò _âùagòKû Zûfòc ! ùa@ûA^ Rk CVûY: 21 Kµû^òKê ù^ûUòi ! aâûRòf @fòµòK \kùe ^òGcûe ! RûZúd KeûùU: IWÿògûKê 4 Êð iùcZ 34 _\K ! aûeaûUú ÁûWòdc¨ùe ùjaûKê [òaû _â[c \ò^òKò@û c¥ûP¨e aòKâò _ûAñ 5 jRûeeê D¡ßð UòKU aûKò ! aûeaûUúùe Uòc¨ Aò@ûe @b¥ûi ! @û«üRòfû Käa¨ `êU¨af; ùaø¡ I aeMWÿ aòRdú ! Kû©òðK 10 \ò^, 1936 gKû±, gêKæ_l ^acú
Nov 01, 2014 Updated 10:22 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
aek LRe MQ: MUG cke 8 @M
 • eaae
 • R^jia

  ùghùe _âbûZ Mùf jûRZKê
  \kêñ ùjùf ^òf´òZ,
  PòU¨`Š¨ Uuû ù\fû aWÿ ùPuû
  a§êaMð aòPkòZ ö
  Vêuû_êeò, aûfò~ûZ;
  iaê GA[e Mfû cûWÿ LûA
  iûeòù\fû @[ðZ©ß !

  Classified
   
   
  1. Visit the link quiz.samaja.in

  2. Register and login.

  3. Then click on Take Test

  4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

  5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

  6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


  For any assistance call 7735731707


  Thanks

  Samaja Web Team
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.