Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò K^¥û 22 \ò^, 1423 iûf bûM- 86 iõLýû-276
RûZòiõN f{òZ: fû* ù^A cjûibûe _ìaðZ^ cêL¥ Mòe` ! WòG^¨G i´§úd Kû~ð¥ _ûAñ 3 ùa÷mû^òKuê eiûd^ùe ù^ûùaf ! iûcê\âòK aûZ¥û cêRòMò Pú^ùe ù^fû 19 Rúa^ ! gòaùi^ûe aòùeû], _ûKòÉû^ú MûdK Mêfûcu Kû~ð¥Kâc aûZòf ! ùcû\òu aòùeû]ùe @_g± _âùdûM, @ûKaeêò^u aòùeû]ùe Ißûùe< ! Zòjûe ùRf¨ùe iõNhð, \êA KG\ú céZ ! ùiûc^û[uê Rûcò^ ! baû^ú_ûUYû, Rd_ûUYû I fû¬òMWÿùe aò]ûdK I cªúuê Kkû_ZûKû _â\gð^; KõùMâi- aòùRWò Kcðú ]Éû]Éò ! cûu \gûj Kû~ð¥a¥ÉZû ùaùk @NUY; M¥ûi iòfòe `ûUò QûZ CWÿòfû ! iû«ß^ûcìkK aòRd fl¥ùe bûeZ ! 2d jKò ùUÁùe bûeZ aòRdú ! 2018 `ò`û aògßK_ ù~ûM¥Zû _~ð¥ûd; bûeZ-ZêKðùc^òÉû^ cêKûaòfû @ûRò ! @û«üKùfR KaûWÿò: _ò._ò. KùfR Pµò@û^ ! fû* ù^A[ôaû @bòù~ûM; aKèe Rd bMaû^ ^òf´òZ ! PûA^û I_^ KßûUðeùe iû^ò@û-jòwòi !

@ûgßò^ 16 \ò^, 1937 gKû±, Ké¾_l GKû\gú

Oct 08, 2015 Updated 11:14 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
]^lZe fW _K
 • eaae
 • R^jia

  MûbûÄe ùjûA KòâùKU ùNûhK
  Kjòùf ùja^ò KUùK ùLk,
  RûYò ^ûjû«ò ùi ‘IiòG’ Pûjóùf
  icê\âùe c¤ Pûfòa ùek ö
  _Pûg jRûe ùfûKu ùck
  bòZùe KòGùi KY Kfû ùaûfò
  Kê@û CWÿòaûKê _WÿêQò Zûk !!

  Classified
   
   
  1. Visit the link quiz.samaja.in

  2. Register and login.

  3. Then click on Take Test

  4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

  5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

  6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


  For any assistance call 7735731707


  Thanks

  Samaja Web Team
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.