Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò aòQû 6 \ò^, 1422 iûf bûM- 85 iõLýû-317
gâúfuûùe c¤a©ðú eûÁâ_Zò ^òaðûP^ ùNûhYû Kùf eûR_l ! ùMû@ûùe bûeZúd @«RðûZúd PkyòZâ cùjûa C\¨NûUòZ ! ùcû\òu eûfòùe ^Kèf @ûKâcY @ûguû ! ajê ic[ðKu MjYùe _âû[ôð_Zâ \ûLf Kùf Icûe ! UûAc _ZâòKû _ið^ @` \ Ade ù\øWÿùe ùcû\ò ! aòKûg _âKâòdûeê aòRê _^ûdK aòcû^a¦e aû\ ! ùKûUò ùKûUò Uuû VùKA,10 Rcò \fûf Mòe` ! RMZiòõj_êe : ùZf ùaûùSA U¥ûue RkòMfû ! @ùÁâfò@ûe \ò^òKò@û cû^¥Zû 2Kê aé¡ò ! aâûRòf _êfòi AZòc¤ùe Kò´\«ú `êUafe ù_ùfu _êZâ Mòe` ! _ûeògâcòK _âiw ù^A _ûK¨ jKò ùLkûkò @i«êÁ ! aòRd jRûùe Uâ`ò \ò^òKò@û: aò_æa I @^êeûMu gZK ! Kû©òðK 30 \ò^, 1936 gKû±, cûMðgòe Ké¾_l PZêð\gú
Nov 21, 2014 Updated 17:53 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
@ceKe iWKe ae` Rc[ae UKia @UK ejQ
 • eaae
 • R^jia

  Nùe _gê_gê aûRòfû Pûk
  GùZ gúZùe aò ùaûjòfû Sûk ö
  Méj KµûAùf aòùeû]ú\k
  Zòk MêWÿû ù~Yê ùjfûYò Zûk ö
  iKðûeú Kk,
  GùZ _ùe ~\ò aê¡ò ^ gòLôùa
  aXÿòa ùMûk !!

  Classified
   
   
  1. Visit the link quiz.samaja.in

  2. Register and login.

  3. Then click on Take Test

  4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

  5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

  6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


  For any assistance call 7735731707


  Thanks

  Samaja Web Team
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.