Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 
@ûRò aòQû 9 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû-321
- @«RðûZúd : 10jRûe _ûKòÉû^úuê aò\û Keòa dêùeû_úd iõN û ùjfòK_Öe \êNðUYû, 5 @ûjZ û RûZúd : ùZ÷kcìf¥ jâûi @ûjßû^Kê iêù~ûMùe _eòYZ Keû~òa: ]ùcð¦â û eûjêku aòùeû]ùe @ûMZ cûcfû @Mâûj¥ û @û*kòK : bûw_Yû _òA 3 aûkK MêeêZe û @ûA_òGi¨ Éeùe @\ka\k; @eêY ùaû[âû @ûARò AIWaäë¥ û Gaòbò_ò eûÁâúd @]òùag^ 26eê û Kû©òðK _ìòðcû _ûAñ gâúùlZâ ùfûKûeY¥; 49_äûUê^ ù`ûið, 173 _êfòi @]ôKûeú ^òùdûRòZ û @ûRòVê HZòjûiòK aûfò~ûZâû û KâúWÿû : cûKûC I_^ a¥ûWcò<^; 2d eûCùe Rdeûc I _âYd û RûZúd cjòkû _âòcòde ùPi Pµò@û^iò_¨ ; UûAUf aRûd eLôùf _\àò^ú û 19 ahðeê Kc ZâòeûÁâúd iòeòR; aûõfûù\gKê jeûA `ûA^ûfùe bûeZ û bûeZ-@û`âòKû 4[ð ùUÁc¥ûP¨; Meòa I ieKûeú ÄêfQûZâuê cûMYû UòKU û -

cûMðgúe 4 \ò^, 1937 gKû±, _ì‰òðcû

Nov 25, 2015 Updated 12:43 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
]akgeu aWije ag
 • eaae
 • R^jia

  @û..Kû..cû..ùa÷..
   _û^ Mê@û ù[ûA
  cûiK ]ec ùgh
   ceêWÿò ùcûWêQò ^òg
  QûWÿLûA ùaùM @ûi ö

  Classified
   
   
  1. Visit the link quiz.samaja.in

  2. Register and login.

  3. Then click on Take Test

  4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

  5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

  6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


  For any assistance call 7735731707


  Thanks

  Samaja Web Team
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.