Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò aéh 12 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû- 142

- @«RðûZúd :- _ûKòÉû^Kê @ûùceòKû ù\fû ]KÑû, 2030 ùKûUòe iûceòK ijûdZû @UKòfû û RûZúd :- \ßòZúd _~ð¥ûd iàûUð iòUò ZûfòKûùe 13 ije û GK ZéZúdûõg GUòGc¨ Pûfê^ò, a¥ûuKê ZûMò\ û ùKûUò_Zò UòKU Lôfû_òu ^ûc iûaðR^òK ùja û ceêWò _âbûaòZ 11Uò MñûKê ù_ûh¥Mâûc Kfû ÆûAi ùRU¨ û @û*kòK :- @^¨fûA^¨ùe \ûLf ùja +2 ^ûcùfLû KûMRûZ û ùLûfòa ùLû¡ðû Zjiòf RcòRûfò@ûZò ù_Wÿò û 2021-22 iê¡û iaê aäKKê iõ_âiûeòZ ùja RúaòKû còg^ Kû~ð¥Kâc û aûùfgßeùe Kûkùa÷gûLúe Zûa û KâúWÿû :- ùiù_Ö´eùe aòù\gùe cò^ò @ûA_òGf¨! iaðbûeZúd Kkòw K_¨ `êU¨af; @ûRò ùi^û-aòWÿû^ûiú `ûA^ûf û _Wÿò@ûùe ]KÑû fûMò @ûùRð<ò^û `êUafe céZ û f^ùe ù^ùjeûu @ûê @ùÈû_Pûe û -

ùR¥Â 4 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l ZéZúdû

May 25, 2016 Updated 10:45 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
_P Lee QZ j bei...
R^jia

ùUûfùMU¨aûfû _Aiû QûYòùa
~ûZâú ùjùa j«i«,
cûfòK Keòùa ùcøR-cRfòi¨
ù^ù`Wÿò aZòg \û« ö
ieKûe UòùK Pò«
aXÿû bWÿû ù^A UYûIUeûe
Keò\ò@ ùMûùU @« öö

Classified
 
 
1. Visit the link quiz.samaja.in

2. Register and login.

3. Then click on Take Test

4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


For any assistance call 7735731707


Thanks

Samaja Web Team
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.