Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò cú^ 18 \ò^, 1422 iûf bûM- 86 iõLýû-88

aògße @Ác aò_{^K eûÁâ _ûKòÉû^ ! iòMûùeU _¥ûùKU C_ùe aWÿ PòZâ ùPZûa^ú Qû_òaû ^ò¿©ò Nê*ôfû ! ^eiòõj eûIu icû]ô ^òcðûY Keòùa ùcû\ò ieKûe ! cêjñûcêjó ]KÑûeê a©ðòfû \êA aòcû^ ! 18 aWÿ UòKi VKu ^ûc _âKûg ! aòRêkò \eaé¡ò _âZòaû\ùe @ûù¦ûk^; 300 Mòe` ! aòGW¨, Gc¨GW¨ ^ûcùfLû _âùagòKû ùc17ùe, KûC^¨ùifòõ Rê^¨ 10eê ! aò·e_Zò aògß^û[ cjû_ûZâu @aie ! RM^Üû[ c¦òeKê 5ùKûUò Uuû ^aKùkae ijûdZû ! 2eê aXÿòa Zû_cûZâû ! ]ûIß^u cû^¥Zû 6Kê aé¡ò ! cò@ûcò cûÁið KßûUðeùe ùiùe^û I bò^i ! @ûRòVûeê @û«üeûR¥ ùUß<ò20 iê_e fòM¨; cê´A ij IWÿògûe _â[c c¥ûP¨ ! Rê^¨ _â[c i¯ûjeê `ûI _â[c WòbòR^¨ `êU¨af fòM¨ ! ùP÷Zâ 11 \ò^, 1936 gKû±, gêKæ_l \ßû\gú
Apr 01, 2015 Updated 18:32 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  Ce IWg
  \lY IWg
  _c IWg
`U Mfe
cwklZ @bcL a^~M ~Z
 • eaae
 • R^jia

  Rd Rd Rd IWÿògû \òai
  IWÿò@û bûhûUû CWÿûCQò ùjûi ö
  ù^Zû, @`òie Gùa aò @ùgh
  a¥ajûe gòLê ^ûjû«ò aòùgh ö
  KûjûKê aû ù\aû ù\ûh (!)
  K_ûkùe Ke cûeòaû ùKak
  còùQ ùcûWÿò ùcûWÿò ^òg..ö

  Classified
   
   
  1. Visit the link quiz.samaja.in

  2. Register and login.

  3. Then click on Take Test

  4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

  5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

  6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


  For any assistance call 7735731707


  Thanks

  Samaja Web Team
   
   
       
   
    Member Login
  User: 
  Password: 
  HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
  Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.