Samaj-Orissa's No.1 Oriya Newspaper
epaper
 

@ûRò ùch 17 \ò^, 1423 iûf bûM- 87 iõLýû- 117

- @«RðûZúd :- KðûUKeê 40jRûe A¬ò^òdeuê ^ò~êqò ù\a Rû_û^ û RûZúd :- cûf¥ûu _âZ¥_ðY fûMò aâòùU^Kê _Zâ ùfLôùf ieKûe û Pú^Kê Raûa ù\aûKê _û_ê@û ^ê¥ Mò^ò Mùf eûÁâ_Zò û aògße iaðû]ôK \ecû_âû¯ iòAIu c¤ùe bùag, A¦âû ^ìA, iZ¥ ^ûù\fû û @û*kòK :- iòaòGi¨A \gc ùgâYú _eúlû`k ùc \ßòZúd i¯ûjùe û _â. eû]ûKû« cògâuê eûÁâ_Zò _êeÄûe û \kòZ @û\òaûiú aò]ûdKu ]ûeYû 3ùe û iõi\ùe ùKûjò^êe _âiw CVûAùf b©éðjeò û KâúWÿû :- ùMf¨u ùeKWð bûwòùf [cûi¨; 21 af¨ùe gZK û Ißòfòdci^ ^ê¥Ròfûe ùUÁ @]ô^ûdK û ùWû_¨ ^òdc CfäNõ^; IßûWû ZûfòKûùe bûeZ ZéZúd û ùWû^ûfW @ùÁâfò@ûe ùaûfòõ ùKûP¨ û -

ùa÷gûL 9 \ò^, 1938 gKû±, Ké¾_l i¯cú

Apr 29, 2016 Updated 10:38 Hours IST (+5:30GMT)
  @*kK
  RZd
  @RZd
  KW
  i\Kd
  ije _i
  Z
  \_Z
  eaae
`U Mfe
Mh _aje @Z MBK _fUG M]A \CQ
R^jia

cûUâòK _eúlû ùeRfÖ aXÿò@û
GùKûAg Äêf gì^¥,
ùfûùK KjêQ«ò IWÿògû eûR¥e
gòlû a¥aiÚûUû ]^¥ ö
[ûA ajê MY¥cû^¥,
KûjóKò ùKRûYò GcòZò NUêQò
aûRê aûRê _*R^¥ !!

Classified
 
 
1. Visit the link quiz.samaja.in

2. Register and login.

3. Then click on Take Test

4. You are allowed with only one attempt. So do not quit the test in any case.

5. The time limit is set. It will not accept answers beyond given time limit.

6. Try to answers as many questions as you can as there are no negative marking.


For any assistance call 7735731707


Thanks

Samaja Web Team
 
 
     
 
  Member Login
User: 
Password: 
HOME                     ABOUT US                     CONTACT US                     PRIVACY POLICY                     FEEDBACK
Copyright © 2010 Samaja. All rights reserved.